Przetargi.pl
Rozbudowa ul. Dzwonkowej w Tychach od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Budowlanych
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 227-70-06, 3271491 , fax. 322 277 008
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
  ul. Budowlanych 59
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 032 227-70-06, 3271491, fax. 322 277 008
  REGON: 16634400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuim.tychy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa ul. Dzwonkowej w Tychach od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje rozbudowę ul. Dzwonkowej w Tychach od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów: 1. Roboty drogowe, w tym: - roboty pomiarowe i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – wszystkie branże, - rozbiórka elementów dróg i ulic, ogrodzeń, altan działkowych itp, - usunięcie drzew i krzewów, zabezpieczenie drzew, - roboty ziemne: wykopy, nasypy, - odwodnienie (dren francuski), - budowa drogi z betonu asfaltowego wraz z warstwami konstrukcyjnymi, - budowa chodników z kostki brukowej betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, - budowa zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, - budowa zatok autobusowych z kostki kamiennej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, - budowa parkingu dla samochodów osobowych z kostki brukowej betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, - obrzeża, krawężniki betonowe, ściek uliczny, korytka ściekowe itp., - wysokościowa regulacja urządzeń obcych, - przepusty pod zjazdami, - wiata przystankowa, - oznakowanie pionowe i poziome, - roboty wykończeniowe: humusowanie skarp i zieleńca, - zieleń drogowa. 2. Roboty branżowe – kanalizacja deszczowa, w tym: - roboty pomiarowe, roboty ziemne, - demontaż istniejącej sieci KD, - kanalizacja deszczowa – studzienki rewizyjne i zbiorcze, - wpusty uliczne, - wykonanie wylotu KD z kostki kamiennej, - pompowanie wody z wykopów, - kamerowanie, próby szczelności itp. 3. Roboty branżowe – kanalizacja sanitarna, w tym: - roboty pomiarowe, roboty ziemne, - roboty rozbiórkowe, - kanalizacja, - studnie betonowe. 4. Roboty branżowe – wodociąg, w tym: - roboty pomiarowe, roboty ziemne, - demontaż sieci wodociągowej, - montaż sieci wodociągowej, - rury ochronne. 5. Roboty branżowe – telekomunikacja, w tym: - roboty pomiarowe, roboty ziemne, - budowa studni kablowych i kanalizacji kablowej, - montaż kabli, - montaż rur ochronnych. 6. Roboty branżowe – oświetlenie drogowe, w tym: - demontaż kabli, słupów oświetleniowych itp., - montaż szaf oświetlenia ulicznego i skrzynek pomiarowych, - zasilanie szafy, - budowa oświetlenia ulicznego, - montaż sieci kablowej. 7. Roboty branżowe – gazociąg, w tym: - wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory, - zabudowa rur ochronnych, - zabudowa rur dwudzielnych stalowych rur dla rur D 200mm, - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm, - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm - rura żółta do gazu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 150.000,00 PLN [sto pięćdziesiąt tysięcy]. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art.45 ust.6 ustawy Pzp: a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao SA nr 34 1240 2975 1111 0010 6080 1992 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 4. Dokument potwierdzający wniesienie przez wykonawcę wadium w formie innej niż pieniądz winien być wystawiony na zamawiającego – Gminę Miasto Tychy – Miejski Zarząd Ulic i Mostów jako beneficjenta. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany powyżej. 6. Wadium w pozostałych formach należy złożyć wraz z ofertą lub w pokoju nr 201 Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. 7. Wadium wniesione przez wykonawcę w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. 9. Wadium dla wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może być wniesione przez jednego z nich. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 15. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykaz innych dokumentów składanych wraz z ofertą: a) Oferta wykonawcy b) Kosztorys ofertowy c) Zobowiązanie podmiotu/ów trzeciego/ch do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów) d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dołączonych dokumentów e) W przypadku, wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, pełnomocnictwo dla jednego z wykonawców lub osoby trzeciej, podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach