Przetargi.pl
Rozbudowa ul. Chochółki w Pszczynie

Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-200 Pszczyna, Rynek 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie
  Rynek 2
  43-200 Pszczyna, woj. śląskie
  REGON: 276258339
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczyna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa ul. Chochółki w Pszczynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje rozbudowę ul. Chochółki w Pszczynie. Długość rozbudowywanej drogi wynosi 148,20 m. Dla przedmiotowej inwestycji Zamawiający posiada decyzję Starosty Pszczyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 17/22, AB-V.6744.9.2022 z dnia 15.09.2022 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący dokumentację projektową, przedmiary robót i Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;3.Sytuacja ekonomiczna lub finansowaZamawiający winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 ( słownie: dwieście tysięcy złotych).4.Zdolność techniczna lub zawodowa4.1.Doświadczenie zawodowe:Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum dwa zadania polegające na budowie, przebudowie drogi publicznej (zgodnie z ustawą o drogach publicznych) lub rozbudowie drogi w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej za minimalną kwotę 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy złotych brutto) każde.4.2.Kadra techniczna:Zamawiający wymaga, aby Zamawiający wykazał dysponowanie minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami drogowymi, lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zrzeszonych we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub spełniającej warunki, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach