Przetargi.pl
ROZBUDOWA SZKOŁY W ŻÓRAWINIE

Gmina Żórawina ogłasza przetarg

 • Adres: 55-020 Żórawina, ul. Kolejowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 165 157 , fax. 717 234 900
 • Data zamieszczenia: 2021-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żórawina
  ul. Kolejowa 6
  55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie
  tel. 713 165 157, fax. 717 234 900
  REGON: 93193514100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zorawina.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA SZKOŁY W ŻÓRAWINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Żórawinie przy ul. M. Kopernika na działkach o nr geodezyjnych: • 311/2 w zakresie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy szkoły oraz przebudowy i rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu, • części dz. nr 127 w zakresie budowy zjazdu, • części dz. nr 127, 131/1, 131/8 w zakresie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach