Przetargi.pl
Rozbudowa szkoły podstawowej w Niemicy

Gmina Malechowo ogłasza przetarg

 • Adres: 76-142 Malechowo, Malechowo 22 A
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3184 213 , fax. 94 3184 305
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Malechowo
  Malechowo 22 A 22 A
  76-142 Malechowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3184 213, fax. 94 3184 305
  REGON: 33092092000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.malechowo.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa szkoły podstawowej w Niemicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac: Rozbiórka wiatrołapu z schodami, przebudowa kanalizacji deszczowej, rozbudowa budynku szkoły- pow. użytkowa części rozbudowywanej 167,22 m2. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452140000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 6.02.2014 r do godz. 9:00 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: Bank Spółdzielczy w Sławnie O/Malechowo nr 36 9317 1012 0040 0073 2000 0030 - Urząd Gminy Malechowo, 76-142 Malechowo 22 A. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 103 (skarbnik) Urzędu Gminy Malechowo Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ug.malechowo.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach