Przetargi.pl
Obsługa świetlic internetowych utworzonych w ramach projektu pn. E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego

Powiat Goleniowski ogłasza przetarg

 • Adres: 72-100 Goleniów, ul. Dworcowa 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 471 02 65 , fax. 91 471 02 00
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Goleniowski
  ul. Dworcowa 1 1
  72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 471 02 65, fax. 91 471 02 00
  REGON: 81168412000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa świetlic internetowych utworzonych w ramach projektu pn. E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, której przedmiotem jest obsługa 12 świetlic internetowych (na terenie Powiatu Goleniowskiego) w ramach realizacji projektu pn. E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8.Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Usługa będzie świadczona na rzecz: Powiatu Goleniowskiego z tego w: Goleniowie - 6 świetlic internetowych,Nowogardzie - 5 świetlic internetowych, Maszewo - 1 świetlica internetowa Zamówienie podzielone jest na 12 części, tj. I część zamówienia: opiekun świetlicy internetowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Nowogardzie ul. Ks. J. Poniatowskiego 17, 72-200 Nowogard; II część zamówienia: opiekun świetlicy internetowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie ul. Ks. J. Poniatowskiego 21, 72-200 Nowogard; III część zamówienia: opiekun świetlicy internetowej w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie, ul. Niepodległości 1b, 72-100 Goleniów; IV część zamówienia: opiekun świetlicy internetowej w Zespole Szkół Nr 1 w Goleniowie, ul. Maszewska 6, 72-100 Goleniów; V część zamówienia: opiekun świetlicy internetowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 8, 72-200 Nowogard; VI część zamówienia: opiekun świetlicy internetowej w Zespole Szkół Nr 1 w Goleniowie, ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów; VII część zamówienia: opiekun świetlicy internetowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Maszewie, ul. Jedności Narodowej 6, 72-130 Maszewo; VIII część zamówienia: opiekun świetlicy internetowej w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 w Goleniowie, ul. Wolińska 51 72-100 Goleniów; IX część zamówienia: opiekun świetlicy internetowej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 w Goleniowie, ul. Wolińska 53 72-100 Goleniów; X część zamówienia: opiekun świetlicy internetowej w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 3 w Goleniowie. ul. Bolesława Chrobrego 21 72-100 Goleniów; XI część zamówienia: opiekun świetlicy internetowej w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 4 w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II 1 72-200 Nowogard; XII część zamówienia: opiekun świetlicy internetowej w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 5 w Nowogardzie, ul. Jana Pawła II 1a 72-200 Nowogard.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 725141002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: brak wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:spow.goleniow.ibip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach