Przetargi.pl
Dzierżawa urządzenia samoczynnie rejestrującego wykroczenia w ruchu drogowym wraz z pojazdem samochodowym oraz zapewnieniem szkolenia i obsługi techniczno- serwisowej dla Straży Gminnej Gminy Stargard Szczeciński.

Urząd Gminy Stargard Szczeciński ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Rynek Staromiejski 5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 5613410 , fax. 91 5613411
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Stargard Szczeciński
  ul. Rynek Staromiejski 5 5
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 5613410, fax. 91 5613411
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.stargard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa urządzenia samoczynnie rejestrującego wykroczenia w ruchu drogowym wraz z pojazdem samochodowym oraz zapewnieniem szkolenia i obsługi techniczno- serwisowej dla Straży Gminnej Gminy Stargard Szczeciński.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot dzierżawy składać się będzie z następujących elementów: 1) zainstalowanego w pojeździe samochodowym urządzenia samoczynnie rejestrującego wykroczenia w ruchu drogowym, umożliwiającego wykonywanie czynności kontroli ruchu drogowego zgodnie z wymaganiami Art. 129 b ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012, poz. 1137 z późn. zmianami) oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (Dz.U.2013, poz.366), 2) pojazdu samochodowego z zainstalowanym w nim urządzeniem samoczynnie rejestrującym wykroczenia, 3) dedykowanego programu do przenoszenia i konwersji zarejestrowanych wykroczeń (Uwaga - pliki z zarejestrowanymi wykroczeniami nie mogą być możliwe do otwarcia za pomocą powszechnie dostępnych programów graficznych). 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 1) przekazania Zamawiającemu do korzystania urządzenia rejestrującego wykroczenia wraz z pojazdem samochodowym, w którym urządzenie jest zainstalowane, 2) przekazania Zamawiającemu do korzystania dedykowanego oprogramowania do przenoszenia zdjęć z urządzenia rejestrującego do systemu informatycznego Straży Gminnej, 3) przeprowadzenia szkolenia certyfikującego z obsługi urządzenia rejestrującego, zakończonego wystawieniem upoważnienia do samodzielnej obsługi* urządzenia przez szkolonych strażników, 4) świadczenia zdalnej i miejscowej pomocy technicznej z zakresu obsługi i serwisowania urządzenia rejestrującego, 5) wsparcia informatycznego w zakresie szkolenia w obsłudze programów użytkowych funkcjonujących w systemie informatycznym Straży Gminnej. * - pod pojęciem samodzielnej obsługi rozumie się obsługę urządzenia bez udziału osób trzecich, nieuprawnionych do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego. 3. W zakresie parametrów techniczno - eksploatacyjnych urządzenie rejestrujące musi charakteryzować się następującymi cechami: 1) uruchomienie i obsługa urządzenia możliwa jest wyłącznie po zalogowaniu się uprawnionego użytkownika, 2) wszystkie operacje wykonywane na urządzeniu pozostawić powinny logi systemowe umożliwiające identyfikację tych operacji w czasie wraz ze wskazaniem osoby wykonującej te operacje, ze szczególnym uwzględnieniem przenoszenia zarejestrowanych wykroczeń, 3) samoczynny pomiar prędkości pojazdów z wykorzystaniem efektu Dopplera oraz ręczne wykonywanie zdjęć i klipów video dla innych wykroczeń, 4) musi być przystosowane do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów w kierunku najazdowym i odjazdowym - jednocześnie lub według wyboru użytkownika, 5) być przewoźne i umożliwiać szybkie przemieszczenie się pomiędzy stanowiskami pomiarowymi bez konieczności załadunku/rozładunku czy wyłączania urządzenia (np. praca w trybie stand by), 6) posiadać możliwość ustawienia prędkości progowej w zakresie od 25-250 km/h z zakresem działki elementarnej co 1km/h, 7) urządzenie powinno posiadać interfejs graficzny umożliwiającym szybkie ustawienie danych takich jak zdefiniowane wcześniej parametry pomiarowe, prędkość mierzoną i osobną dopuszczalną dla pojazdów osobowych i ciężarowych, 8) umożliwiać zdalne sterowanie za pomocą komputera przenośnego z odległości nie mniejszej niż 100 m bezprzewodowo oraz do 100 m przy zastosowaniu przewodu, 9) po przekroczeniu przez pojazd prędkości progowej, rejestrować w pamięci wykonany pomiar oraz zdarzenie drogowe z możliwością ich natychmiastowego odtworzenia na miejscu lub w dowolnym innym czasie bez konieczności zatrzymywania pracy urządzenia, 10) wykonywać identyfikację w dokumentacji pomiarowej tj.: a) numer zdjęcia, b) numer przyrządu pomiarowego, którym wykonano pomiar, c) zmierzoną prędkość, d) odległości pomiaru wiązki radarowej, e) parametry układu optycznego, f) datę i godzinę pomiaru z dokładnością do 1 sek., g) adres pomiaru, h) kierunek prowadzonego pomiaru, 11) być wyposażone w system pamięci pozwalający na zarejestrowanie min. 30.000 zdarzeń drogowych bez możliwości jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz oraz dokonywać zapisu zdjęć w unikalnym formacie, uniemożliwiającym ich otwarcie programem innym niż dedykowany program graficznym, 12) posiadać funkcję eksportu zarejestrowanych wykroczeń na nośnik zewnętrzny i posiadać kompatybilny program komunikacyjny do przenoszenia zawartości pamięci do innych programów analitycznych poprzez zabezpieczone łącze WiFi, 13) po przekroczeniu przez pojazd prędkości progowej urządzenie rejestrujące zarejestruje w pamięci urządzenia czytelne zdjęcia, na którym widoczny będzie nie budzący wątpliwości numer rejestracyjny pojazdu, 14) aparat-kamera cyfrowa urządzenia rejestrującego powinna charakteryzować się następującymi cechami: a) pracujący w technice cyfrowej, b) matryca monochromatyczna (zapis obrazu w kolorze czarno - białym), c) rozdzielczością nie większą niż 5 mln pikseli, d) wyposażony w odpowiednie filtry - polaryzacyjny (antyodblaskowy) i antyrefleksyjny; 15) lampa błyskowa urządzenia rejestrującego powinna charakteryzować się następującymi cechami: a) źródłem zasilania zintegrowanym z urządzeniem rejestrującym lub osobnym źródłem zasilania, b) brakiem efektu przegrzania, c) interwałem przeładunkowym max. 0,5 sek, d) wykonywaniem zdjęć w dzień i w nocy w sposób nieoślepiający i bezpieczny dla kierowców, e) czas pracy lampy musi być zgodny z czasem pracy urządzenia rejestrującego. 16) urządzenie rejestrujące powinno być wyposażone w akumulatory dodatkowe, umożliwiające min. 8 h pracy bez doładowywania, 17) akumulatory dodatkowe urządzenia rejestrującego powinny być doładowywane w czasie pracy pojazdu oraz posiadać przyrząd do ich ładowania autonomicznego; 18) urządzenie rejestrujące powinno być przystosowane do pracy przez całą dobę w dowolnych temperaturach zewnętrznych (min. -10°C do +50°C) oraz w dowolnych warunkach atmosferycznych, 19) urządzenie rejestrujące powinno być wyposażone w panel sterujący z podświetlonym polem odczytowym, które będzie czytelne zarówno w dzień jak i w nocy, 20) polecenia i komendy panelu sterującego oraz interfejsu graficznego powinny być w języku polskim, 21) wszystkie instrukcje obsługi urządzenia i programu współpracującego muszą być sporządzone w języku polskim, 22) urządzenie rejestrujące musi posiadać zatwierdzenie typu na przewidywany rodzaj pracy, a jego legalizacja ponowna powinna być przeprowadzona w warunkach odpowiadających sposobowi wykonywania pomiarów, 23) urządzenie musi posiadać możliwość sprawdzenia poprawności pomiaru prędkości dla obu kierunków pomiaru i co najmniej 3 prędkości w dowolnym czasie i miejscu. 4. Specjalistyczne oprogramowanie do przetwarzania zarejestrowanych zdjęć musi zapewnić: 1) program musi być w pełni kompatybilny z oprogramowaniem systemu informatycznego Straży Gminnej,* 2) wszystkie komendy oraz opisy programu muszą być w języku polskim, 3) program musi posiadać możliwość obróbki zdjęć w sposób pozwalający na ich dalsze wykorzystywanie w postępowaniu mandatowym, 4) program musi zachowywać w bazie danych zdjęcia pierwotne (nieobrobione), 5) program musi posiadać moduł pozwalający nadawać uprawnienia do korzystania z określonych funkcji programu w zależności od nadanych uprawnień (tzw. moduł administratora), 6) program musi dawać możliwość pracy w sieci. * Straż Gminna Gminy Stargard Szczeciński pracuje w programie eMandat. 5. W ramach obsługi technicznej Wykonawca musi zapewnić: 1) przeszkolić funkcjonariuszy w zakresie prawidłowego wykonywania technicznych czynności pomiarowych w czasie samodzielnego dokonywania czynności kontrolnych przez Zamawiającego, 2) wystawić certyfikaty ukończenia szkolenia z prawidłowej obsługi urządzenia rejestrującego oraz upoważnienia do obsługi powierzonego urządzenia, 3) diagnostykę oraz serwis w zakresie technicznych problemów eksploatacyjnych. 6. W ramach obsługi informatycznej Wykonawca musi: 1) zapewnić Zamawiającemu możliwość prawidłowego korzystania z dedykowanego programu do wstępnej obróbki i przenoszenia zarejestrowanych wykroczeń z urządzenia rejestrującego do systemu informatycznego Straży Gminnej, 2) przeszkolić funkcjonariuszy i pracowników w zakresie prawidłowego wykonywania technicznych czynności związanych z transferem i obróbką danych zarejestrowanych w urządzeniu rejestrującym, 3) przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie należytej ochrony danych osobowych i innych danych wynikających z użytkowania urządzeń rejestrujących wykroczenia, 4) nieodpłatnie dostarczać aktualizacje programu, 5) wykonywać inne czynności niezbędne dla właściwego wykorzystania specjalistycznego oprogramowania, z uwzględnieniem ochrony tajemnicy służbowej i danych osobowych. 7. Wymagane warunki dodatkowe: 1) Dokumentacja urządzenia, instrukcja obsługi, oprogramowanie, wydruki, menu obsługi winny być w języku polskim. 2) Wykonawca złoży wraz z ofertą szczegółowy opis techniczny oferowanego urządzenia i dedykowanego oprogramowania graficznego. Dokumenty, pod rygorem odrzucenia oferty, mają być złożone w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. 3) Urządzenie musi posiadać Decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie zatwierdzenia typu radarowego urządzenia do pomiaru prędkości dla konfiguracji przewidzianej do wykorzystania, tj. min. na: a) prowadzenie pomiaru na poboczu drogi z urządzeniem ustawionym na statywie, b) prowadzenie pomiaru z pojazdu stojącego na poboczu drogi, c) prowadzenie pomiaru z urządzenia umieszczonego w maszcie, ze szczególnym uwzględnieniem ppkt. b). Dokument należy złożyć wraz z ofertą. 4) Aktualne świadectwo legalizacji ponownej lub pierwotnej wydane przez właściwy organ legalizujący - dokument należy złożyć wraz z ofertą. 5) Urządzenie musi posiadać orzeczenie o spełnieniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, wydane przez uprawnione Laboratoria Ochrony Radiowej - dokument należy złożyć wraz z ofertą. 6) Urządzenie musi być kompletne i realizować funkcje pomiaru prędkości i rejestracji wykroczeń bez konieczności zakupu jakichkolwiek innych dodatkowych akcesoriów eksploatacyjnych. 7) Wykonawca przeszkoli na koszt własny przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia rejestrującego osoby wskazane przez Zamawiającego w sposób umożliwiający samodzielną obsługę sprzętu i oprogramowania. Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone wydaniem odpowiedniego zaświadczenia. 8) Wymagania dotyczące gwarancji i ubezpieczenia urządzenia: a) Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie urządzenia rejestrującego na czas dzierżawy. b) Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie dedykowanego oprogramowania graficznego na czas dzierżawy oraz dodatkowo na 180 dni od zakończenia obróbki ostatniego zarejestrowanego wykroczenia. c) Wykonawca zobowiązany jest w ramach serwisu gwarancyjnego do usuwania na własny koszt wszelkich usterek i wad leżących po stronie Wykonawcy w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia zgłoszenia usterki lub wady. d) W przypadku przedłużenia się naprawy przekraczającej 10 dni wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych. e) Wykonawca ubezpieczy dzierżawione urządzenie rejestrujące przed dewastacją, kradzieżą lub innymi zdarzeniami losowymi w czasie użytkowania przez Straż Gminną. f) Wykonawca ubezpieczy dzierżawiony pojazd samochodowy z urządzeniem rejestrującym w zakresie OC, NW i AUTO CASCO w czasie użytkowania przez Straż Gminną. 9) Pozostałe wzajemne zobowiązania stron sprecyzowane zostaną w umowie stanowiącej załącznik do ogłoszenia o zamówieniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 381151000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina.stargard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną