Przetargi.pl
Przeprowadzenie zajęć wyrównawczo -dydaktycznych oraz poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (zawodowych) Powiatu Świdwińskiego

Powiat Świdwiński ogłasza przetarg

 • Adres: 78-300 Świdwin, ul. Mieszka I 16
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3650301, 3650335 , fax. 094 3650330
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Świdwiński
  ul. Mieszka I 16 16
  78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3650301, 3650335, fax. 094 3650330
  REGON: 33092078800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatswidwinski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie zajęć wyrównawczo -dydaktycznych oraz poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (zawodowych) Powiatu Świdwińskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie zajęć wyrównawczo-dydaktycznych oraz poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (zawodowych) Powiatu Świdwińskiego w ramach projektu pt. Najlepszy w zawodzie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Wykonanie usługi edukacyjnej na prowadzenia zajęć wyrównawczo - dydaktycznych w okresie 01.02.2014 - 30.09.2015 z wyłączeniem okresu ferii i wakacji (zakłada się 54 tygodnie zajęć merytorycznych) oraz doradztwo zawodowe w okresie 18 m-cy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (zawodowych) z Powiatu Świdwińskiego w 3 szkołach: 1.Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie, 2.Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie 3.Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie - Zdroju. Zajęcia obejmują 1.Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu matematyki, informatyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, przedsiębiorczości, zajęć przyrodniczych. 2.Przeprowadzenie doradztwa zawodowego- indywidualnego oraz grupowego. Szczegółowy Opisz przedmiotu zamówienia: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie: 1) Przedsiębiorczość: 1 grupa x 2h/tydzień - ogółem 108 h 2) Język niemiecki: 1 grupa x 2h/tydzień - ogółem 108 h 3) Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie 4) Matematyka: 3 grupy x 2h/ tydzień - ogółem 324 h 5) Język angielski: 2 grupy x 2h/ tydzień - ogółem 216 h 6) Język niemiecki: 2 grupy x 2h/ tydzień - ogółem 216 h 7) Informatyka: 2 grupy x 2h/ tydzień - ogółem 216 h 8) Przedsiębiorczość: 2 grupy x 2h/ tydzień - ogółem - 216 h 9) Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie - Zdroju 10) Matematyka: 1 grupa x 2h/ tydzień - ogółem 108 h 11) Język angielski: 1 grupa x 2h/ tydzień - ogółem 108 h 12) Język niemiecki: 1 grupa x 2h/ tydzień - ogółem 108 h 13) Informatyka: 1 grupa x 2h/ tydzień - ogółem 108 h 14) Zajęcia przyrodnicze: 1 grupa x 2h/ tydzień - ogółem 108 h 15) Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego Cel zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach projektu Najlepszy w zawodzie -wyrównywanie szans edukacyjnych i pomoc w przyswajaniu wiedzy uczniów szkół zawodowych -podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia - likwidacja problemów utrudniających przyswajanie wiedzy -rozwój kompetencji kluczowych -poprawa wyników kształcenia Cele poradnictwa zawodowego w ramach projektu Najlepszy w zawodzie -poznanie predyspozycji zawodowych uczniów i pomoc w wyborze dalszej ścieżki zawodowej -zwiększenie aktywności zawodowej uczniów -wykorzystanie wiedzy w praktyce -wzrost motywacji do poszukiwania pracy Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze będą odbywać się w grupach maksymalnie 15-osobowych z zachowaniem indywidualnego podejścia do ucznia i z wykorzystaniem metod i technik aktywizujących. Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego będą prowadzone następująco: W Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie: 84h/m-c. 3 dni w tygodniu doradca zawodowy będzie pracował z uczniem, a dwa dni to praca własna. Doradztwem zawodowym indywidualnym zostanie objętych 105 uczniów po 5h z każdym uczniem. W 8 klasach zostanie przeprowadzone doradztwo grupowe. Przewiduje się udział doradcy w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie: 84h/m-c, 3 dni w tygodniu doradca zawodowy będzie pracował z uczniem, a dwa dni to praca własna. Doradztwem zawodowym indywidualnym zostanie objętych 20 uczniów po 5h z każdym uczniem. W 2 klasach zostanie przeprowadzone doradztwo grupowe. Przewiduje się udział doradcy w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie - Zdroju: 164h/m-c, 3 dni w tygodniu doradca zawodowy będzie pracował z uczniem, a dwa dni to praca własna. Doradztwem zawodowym indywidualnym zostanie objętych 40 uczniów po 5h z każdym uczniem. W 4 klasach zostanie przeprowadzone doradztwo grupowe. Przewiduje się udział doradcy w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Wykonawcy, w ramach realizacji zadania, są zobowiązani do wykonywania następujących czynności: -Opracowanie programu zajęć i rzetelną jego realizację w trakcie trwania projektu, -Zapoznanie się z dysfunkcjami i brakami uczniów uczęszczających na zajęcia, -Kreowanie atmosfery sprzyjającej twórczej pracy, -Dbałość o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć, -Aktywne uczestnictwo w procesie monitoringu realizacji projektu: regularne wypełnianie dokumentacji, ankiet oraz niezbędnych zestawień -Dyspozycyjność - zajęcia będą odbywały się po zakończeniu nauki wynikającej z planu lekcji obowiązkowych zajęć (chyba, że plan nauki programowej umożliwi realizację zadań w innym czasie). Wykonawca będzie wykonywał swoje czynności przy uwzględnieniu zapisów m.in.: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r.poz. 752) Miejsce wykonywania zamówienia: Część 1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie ul. Kościuszki 28 78-300 Świdwin Część 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie ul. Kościuszki 28 78-300 Świdwin Część 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie ul. Kościuszki 28 78-300 Świdwin Część 4) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie ul. Szczecińska 88 78-300 Świdwin Część 5) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie ul. Szczecińska 88 78-300 Świdwin Część 6) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie ul. Szczecińska 88 78-300 Świdwin Część7) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie ul. Szczecińska 88 78-300 Świdwin Część 8) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie ul. Szczecińska 88 78-300 Świdwin Część 9) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie ul. Szczecińska 88 78-300 Świdwin Część 10) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie - Zdroju ul. St. Staszica 6 78-320 Połczyn-Zdrój Część 11) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie - Zdroju ul. St. Staszica 6 78-320 Połczyn-Zdrój Część 12) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie - Zdroju ul. St. Staszica 6 78-320 Połczyn-Zdrój Część 13) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w PołczynieZdroju ul. St. Staszica 6 78-320 Połczyn-Zdrój Część 14) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju ul. St. Staszica 6 78-320 Połczyn-Zdrój Część 15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju ul. St. Staszica 6 78-320 Połczyn-Zdrój
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 803100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiatswidwinski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach