Przetargi.pl
Dostawa produktów żywnościowych dla 6 ciu oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie na rok 2014/2015

Żłobek Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 75-823 Koszalin, ul. Konstytucji 3 Maja 29
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3423824 , fax. 094 3423824
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Żłobek Miejski
  ul. Konstytucji 3 Maja 29 29
  75-823 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3423824, fax. 094 3423824
  REGON: 33129403400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zlobekmiejski@interia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostak samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów żywnościowych dla 6 ciu oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie na rok 2014/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa produktów żywnościowych dla 6 ciu oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie na rok 2014/2015
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155500000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobekmiejski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną