Przetargi.pl
Rozbudowa szkoły podstawowej o salę sportową z zapleczem sanitarnym w Spręcowie , gmina Dywity.

Urząd Gminy w Dywitach ogłasza przetarg

 • Adres: 11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5120160 , fax. 089 5120124
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Dywitach
  ul. Olsztyńska 32 32
  11-001 Dywity, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5120160, fax. 089 5120124
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdywity.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa szkoły podstawowej o salę sportową z zapleczem sanitarnym w Spręcowie , gmina Dywity.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Salę gimnastyczną zaprojektowano jako budynek parterowy w wysokości użytkowej 6m i wymiarach wewnętrznych 23,76 x 14,76 z widownią mobilną - teleskopową dla ok. 150 osób. Salę sportową można podzielić na dwa boiska treningowe. Dostęp do sali sportowej dla osób niepełnosprawnych poprzez budynek szkoły i istniejącą przy budynku pochylnię. Budynek sali parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, z dachem dwuspadowym pokrytym blacho dachówką. W obiekcie posadzka sportowa, wentylacja mechaniczna wywiewna, sala wyposażona w sprzęt sportowy. Projekt obejmuje także wykonanie instalacji co, wod-kan, instalacji elektrycznej, grawitacyjnej, wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej. W ramach projektu w istniejącym pomieszczeniu magazynowym projektuje się węzeł sanitarny z szatnią dla osób niepełnosprawnych. W nowoprojektowanej części zaplecza powstanie magazyn sprzętu sportowego, pokój nauczyciela z węzłem sanitarnym. Dane ogólne : Powierzchnia zabudowy sali sportowej z zapleczem 444,29m2 Powierzchnia użytkowa rozbudowy 401,56m2 Powierzchnia użytkowa części istniejącej . 127,29m2 Kubatura 3 828,60m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 9 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 30000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dywity.nowoczesnagmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach