Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Kazanice - Rodzone na odcinku do gminnych terenów inwestycyjnych w m. Rodzone

Urząd Gminy Lubawa ogłasza przetarg

 • Adres: 14-260 Lubawa, Fijewo 73
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6455410 , fax. 089 6455415
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Lubawa
  Fijewo 73 73
  14-260 Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6455410, fax. 089 6455415
  REGON: 51074288200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminalubawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Kazanice - Rodzone na odcinku do gminnych terenów inwestycyjnych w m. Rodzone
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest /Przebudowa drogi gminnej Kazanice - Rodzone na odcinku do gminnych terenów inwestycyjnych w m. Rodzone/. 2. W zakres realizacji zamówienia wchodzą: * roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne polegające między innymi na wykonaniu pomiaru geodezyjnego, wykonaniu pomiaru powykonawczego, rozebraniu chodników z płytek betonowych, rozebraniu krawężników betonowych, rozebraniu obrzeży betonowych, wywiezieniu gruzu; * roboty związane z wykonaniem ścieków przy krawędzi jezdni z kostki betonowej typu polbruk polegające między innymi na mechanicznym wykonaniu koryta pod ściek w gruncie, wywozie ziemi, wykonaniu warstwy odsączającej, wykonaniu ławy pod ściek, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej; * roboty związane z wykonaniem jezdni z asfaltobetonu polegające między innymi na mechanicznym wykonaniu koryta, wywozie ziemi, wykonaniu warstwy odsączającej z piasku w korycie jezdni, ustawieniu krawężników betonowych, wykonaniu ławy pod krawężniki, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, mechanicznym czyszczeniu nawierzchni, skropieniu nawierzchni drogowej asfaltem, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych; * roboty związane z wykonaniem chodników z kostki betonowej polegające między innymi na mechanicznym wykonaniu koryta, wywozie ziemi, wykonaniu warstwy odsączającej z piasku, wykonaniu obrzeży betonowych, wykonaniu ławy, wykonaniu podbudowy betonowej, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej; * roboty związane z wykonaniem zjazdów do posesji z kostki betonowej polegające między innymi na mechanicznym wykonaniu koryta, wywozie ziemi, wykonaniu warstwy odsączającej, ustawieniu krawężników, wykonaniu ław, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej; * roboty związane z wykonaniem zjazdów z asfaltobetonu polegające między innymi na mechanicznym wykonaniu koryta, wywozie ziemi, wykonaniu warstwy odsączającej, ustawieniu krawężników betonowych najazdowych, wykonaniu ław, mechanicznym czyszczeniu nawierzchni, skropieniu nawierzchni asfaltem, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych; * roboty związane z wykonaniem przepustów pod zjazdami z asfaltobetonu; * roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej i studni chłonnych; * roboty wykończeniowe. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji stanowiącej załączniki do niniejszej specyfikacji oraz przedmiarze robót. 4. Roboty należy wykonać w zakresie przewidzianym w przedmiarze robót. 5. Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca. 6. Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione do dnia 15.03.2010 r. do godz. 9:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubawa BS Lubawa 30 8832 0001 1001 0000 0299 0005. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, gwarancji bankowych i poręczeń należy złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Gminy. 6. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 7. Z treści dokumentu wadialnego muszą wynikać okoliczności wypłaty przez Gwaranta bezwarunkowo na każde żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko?nania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminalubawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach