Przetargi.pl
Rozbudowa strefy wypoczynku, rekreacji i zabawy w Chabówce

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 2676440, 2677178
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
  ul. Parkowa 2
  34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 18 2676440, 2677178
  REGON: 52916600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rabka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa strefy wypoczynku, rekreacji i zabawy w Chabówce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozbudową strefy wypoczynku, rekreacji i zabawy w Chabówce. Zakres robót: 1) wykonanie ogrodzenia, 2) wykonanie placów chodników, 3) montaż urządzeń sportowych, 4) nasadzenie krzewów, 5) oświetlenie zewnętrzne. Uwaga! Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania piłkochwytów oraz monitoringu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212221-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin wpływu na konto Zamawiającego. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP, Nr rachunku: 27 1020 3466 0000 9402 0004 3802 z dopiskiem: Wadium na zadanie nr IRG.271.83.2020; Rachunek bankowy Zamawiającego, na którym jest deponowane wadium jest oprocentowany. Terminem wniesienia wadium jest data i godzina uznania na rachunku Zamawiającego. 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 5. Wadium powinno być wniesione w walucie PLN (polski złoty) i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, to po stronie Wykonawców uczestniczących w postępowaniu leży obowiązek, aby wnoszone przez niego wadium było zgodne z ustawą Pzp, w szczególności zgodne z zapisami dotyczącymi terminów wniesienia wadium oraz wartości. Wadium w takim przypadku musi w pełni zabezpieczać ofertę zgodnie z ustawą Pzp. 7. Za zgodą Zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 14.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 9. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem: 10.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10.7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający poza oświadczeniem, o którym mowa w pkt 9.1. SIWZ nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach