Przetargi.pl
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zagorzycach

Gmina Sędziszów Małopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 39-120 Sędziszów Małopolski, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 22 16 001, , fax. 17 22 16 313
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sędziszów Małopolski
  ul. Rynek 1
  39-120 Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie
  tel. 17 22 16 001, , fax. 17 22 16 313
  REGON: 000529686
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.sedziszow-mlp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zagorzycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zagorzycach.” 2. Główne elementy przedmiotu zamówienia: 1) Wodociąg rury PE – 100 woda SDR11, PN16, 2 – warstwowa, ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania Fi 110 x 10 mm, L = 500 m 2) Przyłącza do 2 budynków – rury PE – 100 woda SDR11 fi 40 x 3,7 mm, L = 41 m 3. Szczegółowy opis i zakres wykonania zamówienia określa: Dokumentacja projektowa (Projekt budowlany, Przedmiar robót) i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), które stanowią załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia 2. dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych 3. dokument pełnomocnictwa, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 4. dla oferty równoważnej: oświadczenie, że Wykonawca składa ofertę równoważną, oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji; wykaz zmian zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów równoważnych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach