Przetargi.pl
Wykonanie 8 przeglądów okresowych oraz konserwacja urządzeń myjni samochodowo-czołgowych funkcjonujących w systemie AWAS w kompleksach wojskowych w Rzeszowie, Przemyślu oraz Żurawicy i serwisowanie urządzeń myjni w zakresie diagnozowania awarii oraz ich usuwania

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie 8 przeglądów okresowych oraz konserwacja urządzeń myjni samochodowo-czołgowych funkcjonujących w systemie AWAS w kompleksach wojskowych w Rzeszowie, Przemyślu oraz Żurawicy i serwisowanie urządzeń myjni w zakresie diagnozowania awarii oraz ich usuwania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Wykonanie 8 przeglądów okresowych oraz konserwacja urządzeń myjni samochodowo-czołgowych funkcjonujących w systemie AWAS w kompleksach wojskowych w Rzeszowie, Przemyślu oraz Żurawicy i serwisowanie urządzeń myjni w zakresie diagnozowania awarii oraz ich usuwania. 2. Za jeden przegląd uważa się przegląd trzech myjni w miejscowościach: Rzeszów, Przemyśl i Żurawica. 3. Zamówienie obejmuje wykonanie łącznie ośmiu przeglądów okresowych i konserwacji w okresie dwuletnim (2020 r. i 2021 r.) w następujących terminach:  pierwszy termin do dwóch tygodni od podpisania umowy.  drugi termin do 19.06 2020 r.  trzeci termin do 18.09. 2020 r.  czwarty termin do 30.11. 2020 r.  piąty termin do 19.03. 2021 r.  szósty termin do 18.06. 2021 r.  siódmy termin do 17.09. 2021 r.  ósmy termin do 30.11. 2021 r. 4. Zakres poszczególnych czynności wchodzących w skład każdego z przeglądów określa załącznik nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 5. Przeglądy okresowe i konserwacyjne poszczególnych elementów układu technologicznego należy wykonać zgodnie z DTR-ką oraz dodatkowo z uwzględnieniem zaleceń producentów poszczególnych urządzeń i podzespołów. 6. Przeglądy okresowe winny być wykonywane przez wykwalifikowany serwis (posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz autoryzację producenta), np. dostawcy wyposażenia technologicznego myjni. 7. W ramach serwisowania urządzeń zobowiązanie Wykonawcy do diagnozowania awarii urządzeń myjni polega na przybyciu do miejsca awarii w terminie do 24, 48, 72 godz. (przy czym diagnozowanie awarii następować będzie zgodnie z terminem podanym w ofercie) od momentu otrzymania zgłoszenia oraz ustaleniu przyczyny i zakresu awarii, a także sposobu jej usunięcia. 8. W odniesieniu do serwisowania urządzeń myjni, w zakresie diagnozowaniu awarii oraz ich usuwania Zamawiający przewiduje w ramach niniejszej umowy do 400 (czterystu) roboczogodzin awaryjnych w ramach zamówienia podstawowego oraz dodatkowo do 200 (dwustu) roboczogodzin w ramach prawa opcji. Przez roboczogodzinę awaryjną rozumie się wykonywanie przez Wykonawcę, bez względu na ilość osób, prac związanych z daną awarią, zawierających się w jednostce czasu 1 godziny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50324100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, formularz kalkulacji ceny ofertowej ofertowej, ew. pełnomocnictwo w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną