Przetargi.pl
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łowczówek oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rzuchowa.

Gmina Pleśna ogłasza przetarg

 • Adres: 33-171 Pleśna, Pleśna 240
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6798170 , fax. 014 6798947
 • Data zamieszczenia: 2016-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pleśna
  Pleśna 240 240
  33-171 Pleśna, woj. małopolskie
  tel. 014 6798170, fax. 014 6798947
  REGON: 85166092100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.plesna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łowczówek oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rzuchowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia został podzielony na dwie części: Cześć I - jest rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łowczówek - Gmina Pleśna. Zakres rzeczowy obejmuje między innymi: 1. sieć wodociągowa: a)PE110 SDR11 PN16 - 337,3mb b)PE110 RC SDR11(przewiertowe) - 382,0mb c) rury ochronne HDPE200 - 44,2mb, 2 przyłącza wodociągowe - 8szt. a) z rury PE50 SDR17 PN10 - 29,6mb b) z rury PE40 SDR17 PN10 - 257,50mb Cześć II - rozbudowa przyłączy wod kan. w miejscowości Rzuchowa oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią, rurociągiem tłocznym i zasilaniem elektrycznym oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rzuchowa Gmina Pleśna. Zakres rzeczowy obejmuje między innymi: 1.Sieć wodociągowa: a) PE110 (PN10 typ 100) - 400,2mb b) PE110 RC (PN10) - 402,0mb 2. Przyłączy wodociągowych PE40 (PN10 typ 100) - 273,90mb - 6szt. 3. Sieci kanalizacyjnej: a) PVC200 (SN8 SDR34) - 677,6mb b)PE90 (PN10 typ100) - 125,2mb 4. Przyłączy kanalizacyjnych PVC160 -334,40mb - 6szt. 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określający przedmiot główny zamówienia: 45112100-6 45231300-8 3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszej SIWZ, tj. przedmiar robót ( kosztorys ofertowy), dokumentacja projektowa, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania robót. 5. W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie bez przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz z niepotrzebne urządzenia prowizoryczne we własnym zakresie i na własny koszt. 6. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę od daty protokolarnego oddania budowy ( odbioru końcowego robót). 7. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji (np. dokonania wizji lokalnej terenu, wykonania wszelkich obmiarów), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 8. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych przedmiarach, gdzie zostały wymienione pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 9. Przedmiot zamówienia jest planowany do dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451121006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.plesna.pl/gmina/przetargi/aktualne/ lub http://bip.malopolska.pl/ugplesna/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach