Przetargi.pl
Wykonanie bieżących napraw elementów dróg gminnych na terenie miasta i gminy Skawina

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-050 Skawina, Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2764680 , fax. 012 2763339
 • Data zamieszczenia: 2016-02-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
  Rynek 1 1
  32-050 Skawina, woj. małopolskie
  tel. 012 2764680, fax. 012 2763339
  REGON: 00052392700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.skawina.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie bieżących napraw elementów dróg gminnych na terenie miasta i gminy Skawina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Bieżące naprawy elementów dróg: oczyszczenie rowów - 5 000 mb, czyszczenie korytek betonowych - 300 mb; umocnienie rowów korytkami betonowymi - 1200 mb, umocnienie rowu geotkaniną - 50 m2, umocnienie rowów płytami ażurowymi - 500 m2, umocnienie rowów płytkami chodnikowymi - 200 m2, umocnienie skarp rowu kamieniem - 30 m3, wypłycenie rowu gruzem - 50 m3, czyszczenie odwodnienia liniowego - 200 mb, naprawa odwodnienia liniowego - 50 mb, wykonanie drenażu - 50 mb, naprawa przepustów rurowych z rur PCV - 48 mb; naprawa nawierzchni z płytek chodnikowych - 200 m2, naprawa nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 200 m2, uzupełnienie poboczy z tłucznia - 20 m3, wymiana obrzeży - 200 mb, wymiana krawężników - 100 mb, roboty ziemne z transportem urobku - 80 m3, naprawa nawierzchni drewnianych mostu - 60 m2; naprawa wiat przystankowych: wymiana szyb hartowanych - 50 m2, wymiana płyt z poliwęglanu - 50 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451121006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5000,00 zł /słownie: pięć tysięcy 00/100 zł/. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 1: Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, Oddział Skawina Nr 36 8591 0007 0020 0560 0013 0005

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas reakcji serwisu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malopolska.pl/umigskawina
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach