Przetargi.pl
Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Ignacego Mościckiego i Gen. Józefa Hallera w ramach zadania inwestycyjnego pn; Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-600 Lubaczów, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 329 095 , fax. 166 329 095
 • Data zamieszczenia: 2021-11-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31
  37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie
  tel. 166 329 095, fax. 166 329 095
  REGON: 65002153300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgkim.lubaczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Ignacego Mościckiego i Gen. Józefa Hallera w ramach zadania inwestycyjnego pn; Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Ignacego Mościckiego i Gen. Józefa Hallera w Lubaczowie 1 Zakres rzeczowy robót do wykonania Projektowany układ sieci wodociągowej obejmuje budowę: a) sieci wodociągowej PE 80 PN10 SDR 13,6 o średnicy Ø 160 x 11,8 mm o łącznej długości 1997,9 m, w tym podwiert sterowany pod drogą wojewódzką na długości 31,50 m b) montaż hydrantów p.poż. nadziemnych DN80 w ilości 15kpl., c) montaż studni żelbetowych DN1200 szt. 6 z zasuwą odcinającą Ø 160 w ilości 6 szt. d) montaż rur ochronnych Ø 250 mm w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem i przekroczeń drogi – 74,3 m e) montaż rur osłonowych Arot Ø 100 mm w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem – 51,0 m f) montaż zasuw Ø 32 mm z obudową z zaślepieniem końcówek 2) W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także: a) Organizacja robót wraz z obowiązkiem opracowania Projektu organizacji ruchu na czas ich wykonania wraz z niezbędnymi decyzjami i opłatami należy do obowiązków Wykonawcy – stosowne pełnomocnictwo zostanie udzielone wykonawcy - dotyczy przekroczenia drogi wojewódzkiej decyzja PZDW-RDW-IIIa-5154/59/20 – stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ b) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. c) Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia jest również zobowiązany do wykonania badań wody i dostarczenia oceny higienicznej zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. 2017 poz. 2294) Uwaga: Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy przyłączy i montażu studni wodomierzowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach