Przetargi.pl
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Grębów

Gmina Grębów ogłasza przetarg

 • Adres: 39-410 Grębów, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8513764, 8112715 , fax. 158 112 805
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grębów
  Rynek 1
  39-410 Grębów, woj. podkarpackie
  tel. 15 8513764, 8112715, fax. 158 112 805
  REGON: 83040917500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grebow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Grębów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie Gminy Grębów 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Grębów. - sieć wodociągowa PE Ø 110 – 860 m - sieć wodociągowa PE Ø 90 – 220 m - sieć wodociągowa PE Ø 63 – 70 m - sieć wodociągowa PE Ø 40 – 16 m - sieć wodociągowa PE Ø 32 – 124 m b) Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Stale . - sieć wodociągowa PE Ø 110 – 19 m + 320 m - sieć wodociągowa PE Ø 63 – 480 m c) Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Poręby Furmańskie. - sieć wodociągowa PE Ø 110 – 336 m - sieć wodociągowa PE Ø 90 – 390 m 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa składająca się z : 1) Projektu budowlanego na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Grębów. 2) Projektu budowlanego na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Stale 1 3) Projektu budowlanego na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Stale 2 4) Projektu budowlanego na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Poręby Furmańskie 1 5) 5) Projektu budowlanego na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Poręby Furmańskie 2 6) 6) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 7) Pomocniczo załączono przedmiary robót, które stanowią jedynie element uzupełniający i informacyjny. 3. Zakres rzeczowy prac do wykonania obejmuje także wykonanie wszystkich prac naprawczych związanych z odtworzeniem terenu sprzed wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, w tym także roboty związane z odtworzeniem różnych rodzajów nawierzchni istniejących. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego oznacza również konieczność odbudowy lub odtworzenia ogrodzeń. Na terenach zielonych i w ogrodach Wykonawca zobowiązany jest wykopy zasypać gruntem rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajnej. Wszystkie te czynności Wykonawca wykona z materiałów powstałych z rozbiórki, a gdy materiały podczas rozbiórki zostaną uszkodzony, wówczas z nowych materiałów. 4. Zawarte w opisie zamówienia długości sieci są długościami projektowymi. W przypadku zaistnienia niezidentyfikowanych kolizji terenowych, braku możliwości wykonania zadania w przyjętej technologii robót lub innych zdarzeń uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia według rozwiązań przyjętych w dokumentacjach projektowych, koszty ewentualnych rozwiązań zamiennych leżą po stronie Wykonawcy 5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne dojście i dojazd do posesji, nieruchomości w trakcie prowadzenia robót. Ewentualne niezbędne przerwy w dostępie do poszczególnych działek, podmiotów gospodarczych i instytucji muszą być każdorazowo uzgodnione przez Wykonawcę z właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości, w celu zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla okolicznych mieszkańców. 6. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia, zapoznał się z warunkami lokalnymi w jakich będą wykonywane roboty, w sposób szczegółowy zapoznał się z dokumentacjami projektowymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, sprawdził zakres i rodzaj z projektami, dokonał własnej weryfikacji przedmiarów robót w stosunku do przekazanego oraz proponowanej technologii robót i uwzględnił wszystkie powyższe elementy w oferowanej cenie. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia robót lub wprowadzenia robót zamiennych na zasadach określonych we wzorze umowy. 8. Zmiany w trakcie robót mogą być przez Wykonawcę wykonywane wyłącznie za zgodą Zamawiającego i Projektanta. Fakt taki odnotowuje się w dzienniku budowy odpowiednim wspólnym wpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany w trakcie robót mogą być dokonywane przez Wykonawcę wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 9. Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy i robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac w poszczególnych specjalnościach. Za koordynacje robót branżowych i prowadzenie dokumentacji budowy odpowiadać będzie kierownik budowy. 10. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w wersji papierowej (po 2 egzemplarze) z naniesionymi poprawkami w trakcie wykonawstwa. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania stosownych uzgodnień i zezwoleń na własny koszt (zmiany nieistotne). Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia na skutek konieczności wykonania robót zamiennych. 11. Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej i wody oraz innych mediów potrzebnych do realizacji zamówienia. 12. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie realizacji robót wobec właścicieli posesji i nieruchomości, a także wobec innych osób trzecich oraz ponosi konsekwencje powstałe w wyniku nieterminowego ich usuwania – zaleca się aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie w tym zakresie. 13. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 14. Równoważność materiałów i urządzeń. W sytuacji jakiegokolwiek wskazania w treści dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkt dostarczany przez konkretnego Wykonawcę należy odczytywać jako „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w ofercie równoważnych zamienników w odniesieniu do urządzeń, materiałów i technologii wskazanych w dokumentacji, jeżeli oferowane elementy posiadają istotne parametry (cechy) jakościowo-użytkowe nie gorsze (tzn. takie same lub wyższe) od elementów wskazanych jako wzorcowe. Podane w dokumentacji technicznej parametry stanowią warunki brzegowe, których spełnienie jest niezbędne dla pozytywnej oceny równoważności. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości – 2 000,00 zł słownie: dwa tysiące złotych 00/100
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach