Przetargi.pl
„Opracowanie pakietów scenariuszy zajęć lekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich (6 części) na potrzeby realizacji 3 projektów w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020”.

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35036 Rzeszów, ul. Niedzielskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 534 097 , fax. 178 534 682
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
  ul. Niedzielskiego 2
  35036 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 534 097, fax. 178 534 682
  REGON: 69070548200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcen.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie pakietów scenariuszy zajęć lekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich (6 części) na potrzeby realizacji 3 projektów w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu pakietów scenariuszy zajęć lekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich w ilości: 720 różnych niepowtarzających się scenariuszy. Zakres podmiotowy zamówienia obejmuje uczniów 3 etapów edukacyjnych: • etap 1 – szkoła podstawowa klasy I do III, • etap 2 - szkoła podstawowa klasy IV do VII, • etap 3 - szkoły średnie. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje opracowanie: 360 scenariuszy zajęć lekcyjnych (część: II,IV,VI), wykorzystujących aplikacje TIK (minimum 2 aplikacje TIK w każdym scenariuszu, spełniające standardy WCAG 2.0) oraz 360 scenariuszy zajęć lekcyjnych (część: I,III,V) wykorzystujących metody eksperymentu w nauczaniu (minimum 2 aplikacje TIK w każdym scenariuszu, spełniające standardy WCAG 2.0) Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części: Część I Rzeszów – 120 scenariuszy lekcji z zastosowaniem metody eksperymentu dla 2 i 3 etapu edukacyjnego Część II Rzeszów – 120 scenariuszy lekcji z zastosowaniem aplikacji TIK, dla 1, 2 i 3 etapu edukacyjnego Część III Krosno - 120 scenariuszy lekcji z zastosowaniem metody eksperymentu, dla 2 i 3 etapu edukacyjnego Część IV Krosno - 120 scenariuszy lekcji z zastosowaniem aplikacji TIK, dla 1, 2 i 3 etapu edukacyjnego Część V Przemyśl - 120 scenariuszy lekcji z zastosowaniem metody eksperymentu, dla 2 i 3 etapu edukacyjnego Część VI Przemyśl - 120 scenariuszy lekcji z zastosowaniem aplikacji TIK dla 1, 2 i 3 etapu edukacyjnego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie niezbędne do przyznania punktów w kryterium „ilość aplikacji TIK zawartych w scenariuszu lekcyjnym” – zawarte w Formularzu Oferta (oddzielnie dla każdej części zamówienia). Pełnomocnictwa – jeśli są wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - (wg wzoru, który Zamawiający udostępni wraz z informacją z otwarcia ofert), składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu - zawarte w Formularzu Oferta (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach