Przetargi.pl
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze zbiornikiem wodnym minimum 1000 litrów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie

Gmina Jeżowe ogłasza przetarg

 • Adres: 37430 Jeżowe, Jeżowe
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 794 304 , fax. 158 794 304
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jeżowe
  Jeżowe
  37430 Jeżowe, woj. podkarpackie
  tel. 158 794 304, fax. 158 794 304
  REGON: 83040941300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jezowe.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze zbiornikiem wodnym minimum 1000 litrów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wodnym min. 1000 litrów dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami, Samochód ratowniczo-gaśniczy musi posiadać świadectwo dopuszczenia na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002), zmienionego rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553), Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna samochodu. oraz załącznik nr 5A do SIWZ - Opis techniczny wyposażenia. Termin wykonania zamówienia: 06 Grudzień 2018 r. 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 Pzp. lub zawarcia umowy ramowej. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 4.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 5.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 6.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp. 7. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 8.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, wskazuje obowiązkowo firmy podwykonawców zgodnie z art. 36b ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu, 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia, o jakich mowa w poprzednim punkcie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą. Propozycje treści oświadczeń zawiera się w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia zawiera się w załączniku nr 4 do SIWZ. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość, zgodnie z art. 24aa Pzp., że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca przedstawia wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. OŚWIADCZENIA wskazane w pkt 8.1 SIWZ; 2) Zobowiązania wskazane w pkt 9.2. SIWZ - jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach