Przetargi.pl
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 66530 Drezdenko, ul. Warszawska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7638027; 7620202, , fax. 095 7620220
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Warszawska 1
  66530 Drezdenko, woj. lubuskie
  tel. 095 7638027; 7620202, , fax. 095 7620220
  REGON: 00053000575110
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.drezdenko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 2. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku. 3. Zakres zamówienia obejmuje pełen zakres prac objęty dokumentacją projektową, w tym: a. Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami, b. Wykonanie rurociągu tłocznego, c. Wykonanie tłoczni ścieków wraz z zasilaniem, d. Odtworzenie wszystkich nawierzchni (przywrócenie do stanu pierwotnego), które zostały rozebrane lub uległy uszkodzeniu w związku z prowadzeniem robót oraz usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót. Odtworzenie nawierzchni asfaltowych należy wykonać z betonu asfaltowego a warstwy nawierzchni wraz z podbudową wykonać zgodnie do kategorii drogi. 4. Zakres zamówienia obejmuje również: a. wykonanie map powykonawczych oraz pełnej dokumentacji do odbioru inwestycji (dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach). b. dostarczenie niezbędnych certyfikatów i atestów na materiały oraz protokołów badań i sprawdzeń robót budowlanych. c. przygotowanie i dostarczenie protokołu przekazania – przejęcia środka trwałego (PT) w formie „papierowej” i elektronicznej. d. wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z projektem oraz wszelkimi uzgodnieniami oraz wykonanie wszelkich czynności nakazanych decyzją i zawiadomienie na minimum 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu stron wskazanych w decyzji, e. wykonanie wszelkich czynności i formalności związane z zajęciem pasa drogowego. Ewentualne koszty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca, f. wykonanie wszelkich czynności określonych w decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego nr ZDW-ZG-WDiM-535-89/16, g. wykonanie wszystkich czynności nałożonych decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w szczególności prowadzenie badań archeologicznych, h. wykonanie wszystkich czynności określonych w postanowieniu Burmistrza Drezdenka nr RD.7230.1.2.2017, i. utylizację wszystkich materiałów porozbiórkowych jeżeli takie wystąpią, j. zawiadomienie o rozpoczęciu robót wszystkich zarządców sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej, energetycznej kolidujących z trasą inwestycji, k. zawiadomienie PGKiM Sp. z o.o. o rozpoczęciu prac i dokonywanie uzgodnień z zarządcą sieci zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGKiM Sp. z o.o., l. wykonanie wszelkich czynności określonych w decyzji Marszałka Województwa Lubuskiego nr DŚ.II.7322.48.2017 w szczególności poinformowanie RZGW w Poznaniu o terminie rozpoczęcia robót. 5. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa SIWZ wraz załącznikami - dokumentacją techniczną: projekt wraz z rysunkami, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 6. Powyższe dokumenty stanowią załączniki do SIWZ. 7. Zadanie będzie rozliczone w formie ryczałtu więc załączony przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy do obliczenia ceny. Podstawą rozliczenia będzie dokumentacja projektowa. 8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z: a) dokumentacją techniczną, b) uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, c) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, d) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. 9. Prace należy prowadzić pod kierunkiem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Wykonawca zapewni udział przy realizacji zamówienia osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach sanitarna, elektryczna i drogowa. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty powstałe w wyniku realizacji inwestycji np. opłaty za uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu. 11. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały oraz urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i umowie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 12. Materiały, o których mowa powyżej, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 13. Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą być zatwierdzone przez inspektora nadzoru w zakresie ich zgodności z dokumentacją projektową. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Inspektora Nadzoru, zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane. 14. Wykonawca zobowiązany jest: a. posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty stwierdzające dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania m.in. certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, b. do protokolarnego przejęcia terenu budowy oraz prowadzenia na bieżąco dziennika budowy i umożliwienia dokonywania w nim zapisów inspektorowi nadzoru, c. do utrzymywania terenu budowy zgodnie z zasadami BHP, d. do zabezpieczenia i oznakowania na własny koszt terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, e. do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór, f. do przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego i przekazania go Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 15. Wszelkie nazwy własne (jeśli zostały użyte w treści załączników do SIWZ tj. dokumentacji projektowej) należy czytać jako parametry techniczne i jakościowe materiałów oraz czytać je jako „takie lub równoważne”. Wskazane przez projektantów w dokumentacji projektowej nazwy własne są wyłącznie przykładowe i służą jedynie określeniu klasy wymaganych materiałów oraz wzornictwa. 16. Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczącej zamówienia przywołane są normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, urządzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszych wydań tych norm i przepisów. W przypadku, gdy przywołano normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne czy systemy referencji technicznych lub przepisy krajowe lub regionalne, mogą być stosowane równoważne, inne odpowiednie, ale zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania w porównaniu z poziomem, jaki zapewniają te pierwsze. 17. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: prace budowlane (operatorzy maszyn, pracownicy fizyczni). 18. Dodatkowe informacje: a. zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, b. zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, c. zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 19. Zamawiający przewiduje płatności częściowe pod warunkiem złożenia przed zawarciem umowy kosztorysu zawierającego stałe parametry robocizny, kosztów pośrednich, zysku. Kosztorys nie będzie podstawą rozliczenia inwestycji będzie stanowił element pomocniczy do określenia wysokości płatności częściowych. Kosztorys służył będzie również do określenia maksymalnych wartości umów o podwykonawstwo, po przekroczeniu których Zamawiający zgłosi sprzeciw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie precyzuje warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zawartość oferty A. oferta na wykonanie zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, B. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załączniki nr 2 do SIWZ, C. pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy, jeżeli upoważnienie takie wynika z dokumentów rejestracyjnych firmy nie wymaga się składania tego formularza, D. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, E. dowód wniesienia wadium dla formy innej niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia (kopię dowodu wniesienia wadium należy wpiąć do oferty, a oryginał luźno dołączyć do oferty)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach