Przetargi.pl
„Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Czarne ogłasza przetarg

 • Adres: 77330 Czarne, ul. Moniuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 83 32 078 , fax. 59 83 32 353
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarne
  ul. Moniuszki 12
  77330 Czarne, woj. pomorskie
  tel. 59 83 32 078, fax. 59 83 32 353
  REGON: 77097947600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.czarne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2) Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu, rozbudowie, modernizacji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Nadziejewie Gmina Czarne na terenie działki 311/1 w Nadziejewie, obręb 0006 Nadziejewo, gmina Czarne, powiat człuchowski. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 4) Harmonogram prac projektowych: a) Wykonawca przedstawi w terminie do 14 dni od dnia podpisania przedmiotu umowy harmonogram realizacji zamówienia obejmujący m.in. harmonogram prac projektowych ze wskazaniem okresu wykonania do następujących pozycji: - Opracowanie wniosków i uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień i decyzji, - Projekt budowlany i uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę i/lub zgłoszeń dotyczących robót, - Projekt wykonawczy, b) Harmonogram prac projektowych powinien umożliwić szybkie pozyskanie decyzji administracyjnych i rozpoczęcie robót budowlanych. 5) Wymagania stawiane Wykonawcy: - ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Wykonawcę z ustanowionym przedstawicielem Zamawiającego, - Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres wskazany w ofercie, licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń w całości, - okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielanemu przez Wykonawcę, - przedłożenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji odbiorowej w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego, - Dokumentacja powykonawcza. 6) Zamówienie obejmuje wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, w szczególności: a) projektu budowlanego – w ilości 5 egz., b) projektu wykonawczego - w ilości – 5 egz., c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - w ilości – 2 egz., d) przedmiaru robót - w ilości – 2 egz., e) kosztorysu inwestorskiego - w ilości – 2 egz., f) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w ilości – 2 egz., g) pozostałych dokumentów określonych w PFU. 7) Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą Wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy, w tym obejmuje usunięcie wad dokumentacji projektowej oraz wykonanych robót budowlanych. 8) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu. Za materiały równoważne rozumie się materiały o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych lub lepszych niż podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia na etapie realizacji robót stosownych dokumentów, potwierdzających równoważność tych materiałów lub urządzeń. 9) Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia. 10) Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty w zakresie: robót ogólnobudowlanych. Czynności te mieszczą się w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 11) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 5 do SIWZ – wzorze umowy. 12) Roboty budowlane będą realizowane zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę” wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. Wydania 1999) – Żółty FIDIC.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2) Wadium powinno być wniesione na cały okres terminu związania ofertą. 3) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4) Wadium może być wniesione w następującej formie: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: Bank Spółdzielczy w Człuchowie O/Czarne 98932600060040011620000110 z dopiskiem: Wadium na Rozbudowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 5) W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 6) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne lub dołączyć do ofert w oddzielnej kopercie umożliwiającej późniejszy zwrot Wykonawcy, a do oferty należy wpiąć kserokopię. 7) Zgodnie z art. 46. ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11) Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony i podpisany formularz wg wzoru załącznik Nr 1 do SIWZ. b) Potwierdzenie wniesienia wadium. c) Pełnomocnictwo do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego w przypadku gdy podmioty wspólnie ubiegają się o zamówienie. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. d) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ (zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp). e) Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ).)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach