Przetargi.pl
Bieżąca konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Linia w 2019 roku II

Gmina Linia ogłasza przetarg

 • Adres: 84223 Linia, ul. Turystyczna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6768582, 6768594 , fax. 58 676 85 69
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Linia
  ul. Turystyczna 15
  84223 Linia, woj. pomorskie
  tel. 58 6768582, 6768594, fax. 58 676 85 69

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżąca konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Linia w 2019 roku II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W ramach przedmiotu zamówienia wybrany wykonawca będzie dokonywał bieżącej konserwacji dróg gruntowych na terenie Gminy Linia. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni gruntowej polegająca na równaniu, profilowaniu, wałowaniu z uzupełnieniem nawierzchni materiałem drogowym takim, jak: pospółka, gruz betonowo-ceglany, żwir lub tłuczeń kamienny bez zmiany parametrów konstrukcyjnych nawierzchni. Pojedyncze prace objęte przedmiotem zamówienia (prace na poszczególnych drogach gruntowych powierzone jednym zleceniem) nie będą przekraczały kwoty 50 tysięcy złotych netto. Wykonywanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na zasadzie zlecenia pisemnego lub ewentualnego telefonicznego. W zleceniu zamawiający poda rodzaj robót, miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia, termin wykonania prac oraz ich zakres. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonanie zleconych prac niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia lecz nie później niż w terminie wskazanym w swojej ofercie liczonych od dnia otrzymania zlecenia. Udokumentowaniem zakończenia prac będzie obmiar robót podpisany przez przedstawiciela wykonawcy, przedstawiciela zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z niniejszą SIWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące złotych). 9.2 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 9.2.1 pieniądzu; 9.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 9.2.3 gwarancjach bankowych; 9.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 9.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 9.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. do godz. 10:00 dnia 25-01-2018 r. 9.4 Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sierakowicach O/ Linia Nr 91 8324 0001 0011 7027 2000 0060 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 9.5 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia w kasie urzędu lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie. 9.6 Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5) w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach