Przetargi.pl
Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na terenie działki nr 323/18 w miejscowości Cieciorka oraz 338 w miejscowości Piece, gmina Kaliska

Gmina Kaliska ogłasza przetarg

 • Adres: 83-260 Kaliska, ul. Nowowiejska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 889 201 , fax. 585 889 206
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kaliska
  ul. Nowowiejska 2
  83-260 Kaliska, woj. pomorskie
  tel. 585 889 201, fax. 585 889 206
  REGON: 19167569800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaliska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na terenie działki nr 323/18 w miejscowości Cieciorka oraz 338 w miejscowości Piece, gmina Kaliska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na terenie działki nr 323/18 w miejscowości Cieciorka oraz 338 w miejscowości Piece, gmina Kaliska”. Zamówienie obejmuje wykonanie jednej Otwartej Strefy Aktywności w wariancie podstawowym w miejscowości Cieciorka oraz jednej Strefy w wariancie rozszerzonym w miejscowości Piece. Łącznie planowany jest montaż: 12 szt. urządzeń siłowni zewnętrznej, 3 szt. urządzeń placu zabaw, 9 szt. ławek, 5 szt. koszy na śmieci, 2 szt. tablic informacyjnych z regulaminem, 2 szt. zestawów do gry w szachy oraz 1 stół do ping-ponga, wykonanie ogrodzenia placu zabaw, wykonanie trawników na powierzchni ok. 420 m2,, wykonanie nawierzchni piaszczystej pod plac zabaw o powierzchni około 194,5 m2, wykonanie utwardzenia terenu o powierzchni około 264 m2. 2. Przedsięwzięcie umiejscowione jest w dwóch lokalizacjach: 1) zakres I – Budowa otwartej strefy aktywności na terenie dz. nr 338 w Piecach obręb Kaliska, gmina Kaliska, 2) zakres II – Budowa otwartej strefy aktywności na terenie dz. nr 323/8 w Cieciorce, obręb Kaliska, gmina Kaliska. 3. Zakres I dotyczy: 1) zakup, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: ‒ biegacz – 1 szt., ‒ orbitrek – 1 szt., ‒ wyciąg + wyciskanie – 1 szt., ‒ wioślarz – 1 szt., ‒ twister + wahadło – 1 szt., ‒ rowerek – 1 szt. Uwaga: z ofertą należy przedstawić wykaz urządzeń! 2) zakup, dostawa i montaż urządzeń zręcznościowego placu zabaw: ‒ zestaw zręcznościowy z mostkiem, ‒ ścianka zręcznościowa, ‒ linarium. Uwaga: z ofertą należy przedstawić wykaz urządzeń! 3) zakup, dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia strefy relaksu: ‒ stół do szachów – 1 szt., ‒ ławki – 7 szt., ‒ kosze na śmieci – 3 szt., ‒ tablica informacyjna – 1 szt. Uwaga: z ofertą należy przedstawić wykaz urządzeń! 4) Pozostałe roboty: ‒ niwelacja terenu, ‒ wykonanie fundamentów do montażu urządzeń oraz nawierzchni z kostki betonowej szarej, ‒ wykonanie nawierzchni piaskowych, ‒ wykonanie ogrodzenia zręcznościowego placu zabaw, ‒ wykonanie nowych i uzupełnieni istniejących nawierzchni trawiastych. 4. Zakres II dotyczy: 1) zakup, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: ‒ biegacz – 1 szt., ‒ orbitrek – 1 szt., ‒ wyciąg + wyciskanie – 1 szt., ‒ wioślarz – 1 szt., ‒ twister + wahadło – 1 szt., ‒ rowerek – 1 szt. Uwaga: z ofertą należy przedstawić wykaz urządzeń! 2) zakup, dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia strefy relaksu: ‒ stół do szachów – 1 szt., ‒ stół do ping-ponga – 1 szt., ‒ ławki – 2 szt., ‒ kosze na śmieci – 2 szt., ‒ tablica informacyjna – 1 szt. Uwaga: z ofertą należy przedstawić wykaz urządzeń! 3) Pozostałe roboty: ‒ niwelacja terenu, ‒ wykonanie fundamentów do montażu urządzeń oraz nawierzchni z kostki betonowej szarej, ‒ wykonanie nowych i uzupełnieni istniejących nawierzchni trawiastych. 5. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają projekty zagospodarowania terenu, obmiary, stanowiące załączniki nr 10-13 do niniejszej SIWZ. 6. Całość prac należy wykonać zgodnie z projektami zagospodarowania terenu dla „Budowy otwartej strefy aktywności na terenie dz. nr 338 w Piecach” oraz „Budowy otwartej strefy aktywności na terenie dz. nr 323/8 w Cieciorce”, stanowiące załącznik nr 10 i 11 do niniejszej SIWZ. 7. Zastosowane materiały muszą być nowe, wolne od jakichkolwiek wad materiałowych, konstrukcyjnych, czy wykonawczych. 8. Zakres zamówienia obejmuje także obsługę gwarancyjną i serwisową. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie: wykonywania robót budowlanych na terenie budowy (czynności związane z obsługą ciężkiego sprzętu budowlanego tj. m.in. koparka, ładowarka, koparko – ładowarka, frezarka, rozkładarka mas bitumicznych, czynności związane z układaniem nawierzchni z kostki betonowej/kamiennej, czynności związane z montażem instalacji elektrycznej, czynności związane za zagospodarowaniem terenu tj. montaż małej architektury). 10. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – obsługa geodezyjna tj. wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu po zakończeniu robót 3 komplety dokumentacji powykonawczej (w szczególności: inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, kosztorys powykonawczy, atesty i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów, dokumenty gwarancyjne). 12. Zamawiający zastrzega sobie konieczność informowania przez Wykonawcę o przebiegu prac. 13. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: - utrzymywał teren robót w należytym porządku; - wydzielał strefy bezpieczeństwa wokół miejsc objętych etapem realizacji inwestycji, za którymi osoby niepożądane nie będą mogły przebywać; - usuwał w sposób prawidłowy odpady – Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania. Usunięcie odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwianie są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie, że z tytułu unieszkodliwiania odpadów nie będzie ponosił żadnych kosztów, w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska; - podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; - Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia wykorzystywane do realizacji zadania od daty rozpoczęcia robót do daty ich odebrania przez Zamawiającego; - po zakończeniu i wykonywaniu robót i przed końcowym odbiorem zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt uporządkować teren budowy. 14. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi oraz sztuką inżynierską. 15. Zamawiający sugeruje, lecz nie wymaga, aby przed złożeniem oferty każdy z Wykonawców ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia odbył wizję lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlanych – montażowych, jak i przygotowania projektu. W przypadku chęci odbycia wizji lokalnej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o ustalenie jej terminu. 16. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru, okres rękojmi będzie równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 17. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i za zapoznanie się z każdą ewentualną modyfikacją jej zapisów, wydaną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji, które będą niezbędne do właściwego przygotowania oferty i należytego wykonania robót. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową. 18. UWAGA: Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie urządzeń i materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych (lub wyższych) standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od zawartych w projekcie budowlanym (i obmiarach). Ewentualne użycie w obmiarach i projekcie budowlanym określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości przeznaczonych do wbudowania materiałów. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji. Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to materiały i urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach (umieszczonych w wykazie wykonanych robót – załącznik nr 5 do SIWZ z zaznaczeniem, że chodzi o te obiekty) przez okres nie krótszy, niż okres gwarancji jaki posiadają urządzenia przyjęte w dokumentacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia poprawności działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie. 19. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 20. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw firm tychże podwykonawców. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 6 do SIWZ. 21. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i za zapoznanie się z każdą ewentualną modyfikacją SIWZ wydaną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji, które będą niezbędne do właściwego przygotowania oferty i należytego wykonania robót. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.) 3. W przypadku, kiedy wadium wnoszone jest w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem: „Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na terenie działki nr 323/18 w miejscowości Cieciorka oraz 338 w miejscowości Piece, gmina Kaliska” na następujące konto: Bank Spółdzielczy Skórcz o/Zblewo, nr 51 8342 0009 4000 0127 2000 0005 (ksero przelewu należy dołączyć do oferty) 4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt. 4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wymaga się załączenia do oferty dokumentu wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty – załącznik nr 1. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2. 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia – załącznik nr 3. 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4. 5. Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 5. 6. Oświadczenie o przekazaniu prac podwykonawcom – załącznik nr 6. 7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 7. 8. Wzór umowy – załącznik nr 8. 9. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – załącznik nr 9.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach