Przetargi.pl
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską z budową placu zabaw oraz wiat w Bogucinie

Gmina Fabianki ogłasza przetarg

 • Adres: 87-811 Fabianki, Fabianki 4
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2517210 , fax. 054 2517229
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Fabianki
  Fabianki 4 4
  87-811 Fabianki, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2517210, fax. 054 2517229
  REGON: 91086684400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.fabianki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską z budową placu zabaw oraz wiat w Bogucinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres niniejszego zamówienia będzie wchodził pierwszy etap wykonania niniejszej inwestycji, obejmujący rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską. Z dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do niniejszej siwz w zakres zamówienia nie wchodzą: - budowa wiat oraz placu zabaw - roboty drogowe - roboty wykończeniowe budowlane nadbudowanego piętra takie jak: tynki, malowanie, płytki, stolarka wewnętrzna drzwiowa - Roboty elektryczne nadbudowanego piętra: rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniu od rozdzielni TR3; - Roboty wod - kan i co: rozprowadzenie instalacji wod - kan w pomieszczeniach sanitarnych - od pionów głównych, rozprowadzenie instalacji c.o. od szafki podtynkowej rozdzielczej SGP-2 Zakres będzie obejmował między innymi: -Rozbudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej i dobudowa pomieszczeń przeznaczonych na spotkania Koła Gospodyń Wiejskich wraz z sanitariatami -Ławy i stopy fundamentowe - żelbetowe Beton C16/20 (B20) -ciany fundamentowe z bloczków betonowych wraz z izolacjami -Ściany zewnętrzne nadziemia warstwowe z gazobetonu odmiany 700, ocieplone styropianem -Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe z gazobetonu odmiany 700 -Schody wewnętrzne żelbetowe dwubiegowe o konstrukcji płytowej na belkach spocznikowych żelbetowe z betonu klasy C16/20 (B-20) zbrojone stalą A-III ? 12mm i A-0 ? 6 mm -Stropy w części nowoprojektowanej nad parterem typu Teriva o grubości konstrukcyjnej z nadbetonem 24 cm -Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy jętkowy z klasy drewna C24. Drewno na konstrukcji zabezpieczone środkami chemicznymi, przeciwgrzybicznymi i owadobójczymi. Kryty gontem - dachówka bitumiczna -Stolarka okienna zewnętrzna PCV, drzwi zewnętrzne, aluminiowe, ciepłe. Wewnętrzne drewniane zgodnie oznaczeniami na rzutach w projekcie. -Podłogi i posadzki z płytek ceramicznych typu Gress (w pomieszczeniu Sali głównej - polerowany) o wymiarach min. 40x 40, -Rezygnacja z paneli podłogowych w pomieszczeniach kawiarenki internetowej na rzecz płytek typu Gress o wym. min 40x40 cm -Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. cm -Prace adaptacyjne przewidują wyburzenie i zamurowanie istniejących murów -Tynki wewnętrzne cem-wap - gładzie z gipsu szpachlowego, sufit podwieszany, płyta gk. na podwójnym stelarzu metalowym - w Sali głównej sufi kasetonowy; -Tynki zewnętrzne ścian cienkowarstwowych mineralnych na warstwie ociepleniowej ze styropianu -Wykonanie prac instalacyjnych kotłowni na gaz ziemny CO, wod-kan gazowych i elektrycznych zgodnie z zakresem podanym w opracowaniach technicznych -Ścianka grodząca pomieszczenie Sali głównej - o parametrach nie gorszych niż wskazana w projekcie budowlanym. Uwaga: 1.Parametry techniczne zaoferowanego kotła nie mogą być gorsze niż parametry kotła wskazanego w projekcie budowlanym, w tym przede wszystkim ma to być: Kocioł gazowy wiszący, kondensacyjny o mocy nominalnej nie mniejszej niż 45kW. Typ jednofunkcyjny do montażu na ścianie, z zamkniętą komora spalania, zabudowanym przeponowym naczyniem wzbiorczym. W wyposażeniu standardowym lub dołączanym dodatkowo powinien posiadać zestaw przyłączeniowy z pompą obiegową do obiegu C.O. oraz obiegu podgrzewacza C.W.U., sterownik obsługujący 3 obiegi grzewcze i podgrzew ciepłej wody. 2.Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, fabrycznie nowe, gatunek I. Przywołane w dokumentacji technicznej, kosztorysach, sst itd. nazwy producentów materiałów służą wyłącznie do określenia ich ogólnej charakterystyki i nie ograniczają użycia materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać , że oferowane przez niego materiały, urządzenia, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie żądał wadium w kwocie 15000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.fabianki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach