Przetargi.pl
Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez przebudowę chodnika łączącego ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dr Fl. Ceynowy

Gmina Bukowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 86-122 Bukowiec, ul. Ceynowy 14
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3309310 , fax. 052 3309312
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bukowiec
  ul. Ceynowy 14 14
  86-122 Bukowiec, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3309310, fax. 052 3309312
  REGON: 00053155900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez przebudowę chodnika łączącego ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dr Fl. Ceynowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez przebudowę chodnika łączącego ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dr Fl. Ceynowy. , w którego skład wchodzą dwa następujące zadania: Zadanie 1) Przebudowa chodnika łączącego ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Młyńską - rozebranie istniejących warstw asfaltu oraz przygotowanie podłoża pod projektowane utwardzenie. Utwardzenie chodnika należy wykonać z kostki betonowej prostokątnej gr. 6 cm na podkładzie betonowym B15 gr. 12cm i podsypce piaskowej gr. 15cm. W kolorze szarym i grafitowym - zgodnie z opisem w projekcie. Wzdłuż odnawianego chodnika zaprojektowano trzy zatoczki o wym. 0.6 x 6,0m. Utwardzenie w tych miejscach należy wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm. W każdej z projektowanych zatoczek przewidziano umieszczenie ławeczek z oparciem przymocowanych śrubami oraz ozdobne lampy oświetleniowe ustawione na prefabrykowanym fundamencie (szczegóły w załączonych rysunkach poglądowych). Podłączenie lamp oświetleniowych wg odrębnego opracowania. Przy każdej zatoczce umieszczony został będzie na śmieci (przykładowy element na rysunku poglądowym). Obrzeża i krawężniki betonowe w kolorze szarym. Wzdłuż chodnika wydzielono pasy o szer. 0,6 m z jednej strony wyłożone kostką betonową prostokątną w kolorze szarym gr. 6 cm a z drugiej strony płytami ażurowymi. W wolnych przestrzeniach płyt ażurowych przewidziano wysiew trawy. W celu uniemożliwienia przejazdu samochodami osobowymi przez projektowane utwardzenie przewidziano ustawienie słupków zabezpieczających zlokalizowanych przy ul. Młyńskiej oraz ul. Dr Fl. Ceynowy. Odwodnienie terenu utwardzonego poprzez ułożenie kostki ze spadkami 0,5% w kierunku pasa utwardzonego płytami ażurowymi. Projektuje się wykonanie pasa zieleni - trawa wysiana w wolnych przestrzeniach płyt ażurowych będzie stanowić teren biologicznie czynny. Zadanie 2) Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dr Fl. Ceynowy - utwardzenie istniejącego placu parkingowego (na działce 157/2 w Bukowcu) wraz z miejscami postojowymi w ilości 6 szt. w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Utwardzenie należy wykonać z kostki betonowej gr. 8cm na podkładzie betonowym B15 gr. 12 cm i podsypce piaskowej gr. 15cm. Obrzeża i krawężniki betonowe oraz kostka wg kolorystyki w załączonej aranżacji. Zaprojektowano miejsce na stojak rowerowy czterostanowiskowy. Odwodnienie terenu utwardzonego i miejsc postojowych poprzez ułożenie kostki ze spadkami 0,5% w kierunku studzienek - wpustów ulicznych wg części rysunkowej. Wymianę nawierzchni istniejących chodników poprzez demontaż istniejących nawierzchni, wykonaniu podbudowy i utwardzenie kostką betonową gr. 8 cm na podkładzie betonowym B15 gr. 12 cm i podsypce piaskowej gr. 15 cm., wg kolorystyki w załączonej aranżacji. Projektuje się wykonanie terenów zielonych w postaci pasów zieleni. Obszary zielone zostaną wysiane trawą niskopienną na warstwie gleby urodzajnej. Wykonanie utwardzenia terenu z terenami zielonymi wg załączonej aranżacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dane techniczne oraz wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zawarte są w Projektach oraz w zawartych w nich opisach technicznych, w przedmiarach robót i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w projekcie aranżacji, które stanowią Załączniki do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym zamówieniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7000,00 zł (siedem tysięcy złotych). Wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych ) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a) pieniądzu - na konto depozytowe Gminy Bukowiec - BS Świecie o/Bukowiec nr: 21 8168 0007 0000 8471 2000 0003 z adnotacją -Wadium - Postępowanie dotyczące realizacji zdania p.n. Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez przebudowę chodnika łączącego ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dr Fl. Ceynowy. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu środków na konto zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Zwrot wadium 2.1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium: - po wyborze oferty najkorzystniejszej, - po unieważnieniu postępowania. 2.2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy oraz wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba , że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bukowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach