Przetargi.pl
DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO.

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 147
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 378 13 19 , fax. 52 378 13 13
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gdańska 147 147
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 378 13 19, fax. 52 378 13 13
  REGON: 34126041200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO. ZAMÓWIENIE SKŁADA SIĘ Z 14 CZĘŚCI: Część 1: Dostawa laboratoryjnych wyrobów szklanych (probówki) - załącznik nr 1; Część 2: Dostawa laboratoryjnych wyrobów szklanych (Kapilara Ubbelohde)- załącznik nr 2; Część 3. Dostawa laboratoryjnych wyrobów szklanych (kolba do destylacji, zlewka) - załącznik nr 3; Część 4: Dostawa wyrobów z tworzyw - załącznik nr 4; Część 5: Dostawa wyrobów szklanych (termohigrometr) - załącznik nr 5; Część 6: Dostawa CRM destylacja - załącznik nr 6; Część 7: Dostawa CRM zawartość ołowiu- załącznik nr 7; Część 8: Dostawa CRM lepkości kinematycznej - załącznik nr 8; Część 9: Dostawa CRM temperatura płynięcia, gęstości oraz do oznaczenia temperatury krystalizacji - załącznik nr 9; Część 10: Dostawa wzorców pH - załącznik nr 10; Część 11: Dostawa próbek testowych do HFRSSP - załącznik nr 11; Część 12: Dostawa odczynników chemicznych - załącznik nr 12; Część 13: Dostawa sączków - załącznik nr 13; Część 14: Dostawa laboratoryjnych wyrobów szklanych (termometrów) - załącznik nr 14
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 195000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.11wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną