Przetargi.pl
Przeprowadzenie kompleksowej usługi reintegracji zawodowej i społecznej zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym w okresie od marca 2014 roku do września 2014 roku, dla 28 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej, dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie w związku z realizacją projektu: Bezrobocie - To Nie Dla Nas.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 87-126 Obrowo, Aleja Lipowa 27
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 678 60 21 wew. 127 , fax. 56 678 60 21
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Aleja Lipowa 27 27
  87-126 Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 678 60 21 wew. 127, fax. 56 678 60 21
  REGON: 34085418000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.obrowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kompleksowej usługi reintegracji zawodowej i społecznej zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym w okresie od marca 2014 roku do września 2014 roku, dla 28 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej, dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie w związku z realizacją projektu: Bezrobocie - To Nie Dla Nas.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowej usługi reintegracji zawodowej i społecznej zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r. Nr 43 poz. 225 ze zmianami) w okresie od marca 2014 roku do września 2014 roku, dla 28 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej, dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie w związku z realizacją projektu: Bezrobocie - To Nie Dla Nas, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 804000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.obrowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach