Przetargi.pl
Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej

Gmina Bukowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 86-122 Bukowiec, ul. Ceynowy 14
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3309310 , fax. 052 3309312
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bukowiec
  ul. Ceynowy 14 14
  86-122 Bukowiec, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3309310, fax. 052 3309312
  REGON: 00053155900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bukowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej ., w którego skład wchodzi utwardzenie istniejącego placu parkingowego kostką betonową i płytami ażurowymi wraz z lokalizacją 10 stanowisk postojowych na działce nr 81/1, 81/5 przy ul. Dworcowej. Projektowane utwardzenie należy wykonać z kostki betonowej gr. 8cm typu -STAROBRUK- oraz płyt ażurowych gr. 8 cm, na podkładzie betonowym B15 gr. 15cm i podsypce piaskowej gr. 15cm. Miejsca postojowe w ilości 10 szt. w tym jedno dla osób niepełnosprawnych i fragmenty zatoczek wykonać z płyt ażurowych w kolorze szarym, pozostałe ciągi komunikacyjne z kostki betonowej typu STAROBRUK w kolorze grafitowym. Obrzeża i krawężniki betonowe w kolorze szarym. Stanowiska postojowe ograniczyć z boku i z przodu pasami szer. 12 cm. wykonanymi z kostki barwionej w masie. Odwodnienie terenu utwardzonego powierzchniowe poprzez ułożenie kostki ze spadkami 0,5% w kierunku terenu nieutwardzonego. Odprowadzenie wód opadowych na obszarze planowanej inwestycji nie wykroczy poza działkę Inwestora. Zieleń. Projektuje się wykonanie terenów zielonych w postaci pasów zieleni pomiędzy obszarami utwardzonymi. Wysiew trawy niskopiennej obejmuje również obszary utwardzone płytami ażurowymi. Trawa zostanie wysiana w wolnych przestrzeniach płyt ażurowych dzięki czemu będzie stanowić teren biologicznie czynny. W miejscach projektowanych trawników przewidziano umieszczenie 8 ławeczek z drewnianym siedziskiem i oparciem. Pomiędzy ławeczkami umieścić kosze na śmieci (poglądowy wygląd ławek i koszy na śmieci wg załączonych rysunków). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dane techniczne oraz wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zawarte są w Projektach oraz w zawartych w nich opisach technicznych, w przedmiarach robót i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które stanowią Załączniki do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W niniejszym zamówieniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych). Wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych ) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - na konto depozytowe Gminy Bukowiec - BS Świecie oBukowiec nr: 21 8168 0007 0000 8471 2000 0003 z adnotacją Wadium - Postępowanie dotyczące realizacji zdania p.n. Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej . Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu środków na konto zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Zwrot wadium 2.1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium: - po wyborze oferty najkorzystniejszej, - po unieważnieniu postępowania. 2.2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy oraz wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba , że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bukowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach