Przetargi.pl
Rozbudowa placu tymczasowego magazynowania osadu na terenie GOŚ ŁAM przy Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO) wraz z monitoringiem wizyjnym

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 90-731 Łódź, Wólczańska 17
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
  Wólczańska 17
  90-731 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 100077301
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lsi.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa placu tymczasowego magazynowania osadu na terenie GOŚ ŁAM przy Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO) wraz z monitoringiem wizyjnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z rozbudową placu tymczasowego magazynowania osadu na terenie GOŚ ŁAM (Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej) przy Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO) wraz z monitoringiem wizyjnym.Wykonawca jest zobowiązany:a) Zaprojektować, uzyskać niezbędne zatwierdzenia i decyzje administracyjne oraz wykonać system monitoringu CCTV istniejącego placu magazynowania osadu i skratek (obiekt 11.3) oraz budowanego w ramach przedmiotowego zadania placu tymczasowego magazynowania osadu (obiekt. 11.3a) wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi i kosztorysem dla całego zakresu zamówienia.b) Wykonać plac tymczasowego magazynowania osadu (konstrukcja, drogi, instalacje: wodociągowa, kanalizacji deszczowej i elektroenergetyczna) (obiekt 11.3a) na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją dokumentacji , a jeżeli zajdzie taka potrzeba to wykonawca dokona na własny koszt aktualizacji projektu budowlanego, wykonawczego i uzyska zamienne pozwolenie na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 24 000,00 PLN (dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100);2. Szczegóły zawiera Rozdział 13 SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowe, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:1.4.1. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:a) co najmniej dwóch robót budowlanych, dla inwestycji dotyczących budowy dróg lub placów o powierzchni min. 2 000 m2 każda z nich i wartości inwestycji nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł netto każda z nich.1.4.2. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem w zakresie wystarczającym do realizacji zamówienia, co najmniej:1.4.2.1. jedną osobą – Projektantem branży telekomunikacyjnej posiadającym:a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w zakresie wystarczającym do realizacji inwestycji będącej przedmiotem zamówieniab) doświadczenie w wykonaniu, co najmniej jednej dokumentacji projektowej instalacji wizyjnego systemu kontroli spełniającego wymagania z rozrządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów dla dwóch obiektów związanych z gospodarką odpadami1.4.2.2 jedną osobą – Kierownikiem budowy, posiadającym:a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej;b) doświadczenie, nabyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru lub Kierownika budowy lub kierownika robót w branży drogowej dla co najmniej dwóch inwestycji polegających na budowie dróg lub placów o powierzchni min. 2000 m2 i wartości inwestycji nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł netto każda z nich.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach