Przetargi.pl
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów

Gmina Bodzechów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mikołaja Reja
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 653 838 , fax. 412 651 038
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bodzechów
  ul. Mikołaja Reja 10
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 653 838, fax. 412 651 038
  REGON: 29100999800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Zadanie nr 1 – Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetleniowej linii napowietrznej o długości 149m z posadowieniem 3 słupów wraz z montażem 3 opraw oświetleniowych LED. Zadanie nr 2 – Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Grelecka . Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetleniowej linii napowietrznej o długości 189m z posadowieniem 4 słupów wraz z montażem 4 opraw oświetleniowych LED. Część II Zadanie nr 1 – Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Brzozowa i Osiedlowa a) Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Brzozowa. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetleniowej linii kablowej o długości 161m, posadowienie 4 słupów wraz z montażem 4 opraw oświetleniowych LED. b) Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Osiedlowa. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetleniowej linii napowietrznej o długości 32m oraz budowę kablowej linii oświetleniowej o długości 184m, posadowienie 5 słupów wraz z montażem 5 opraw oświetleniowych LED. Zadanie nr 2 – Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Poręba. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kablowej linii oświetleniowej o długości 114m, posadowienie 3 słupów wraz z montażem 3 opraw oświetleniowych LED. Część III Zadanie nr 1- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Jędrzejów, Denkówek. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetleniowej linii napowietrznej o długości 158m, posadowienie 3 słupów wraz z montażem 3 opraw oświetleniowych LED. Zadanie nr 2 – Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Goździelin. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kablowej linii oświetleniowej o długości 75m, posadowienie 1 słupa wraz z montażem 1 oprawy oświetleniowej LED. Część IV Zadanie 1 Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Nowa Dębowa Wola a) Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Nowa Dębowa Wola (1) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetleniowej linii napowietrznej o długości 247m, posadowienie 6 słupów oraz montaż 2 opraw oświetleniowych LED. b)Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Nowa Dębowa Wola (2) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kablowej linii oświetleniowej o długości 683m, posadowienie 16 słupów wraz z montażem 16 opraw oświetleniowych LED. Zadanie nr 2 – Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sudół . Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kablowej linii oświetleniowej o długości 262m, posadowienie 7 słupów wraz z montażem 7 opraw oświetleniowych LED.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część I: 800,00 zł Część II: 1700,00 zł Część III: 500,00 zł Część IV: 3000,00 zł Wykonawca musi wskazać, której części zamówienia dotyczy wniesione wadium. UWAGA! W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część należy zsumować wadium. 2.Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy na konto Zamawiającego: B.S. w Ostrowcu Św. 57 8507 0004 2001 0047 6733 0003 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359). 4. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą (jako oddzielny od oferty dokument) lub w Kasie Urzędu Gminy Bodzechów, tj. w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Mikołaja Reja 10, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -14:00. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie określa się
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do : a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy i złożenia dowodu wniesienia zabezpieczenia; b) złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczy to również wspólników spółki cywilnej prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (o ile dotyczy); c) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach