Przetargi.pl
Budowa brakującej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Bieliny z możliwością składania ofert częściowych: Części 1 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lechów, Części 2- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Napęków, Części 3 Budowa sieci kanalizacyjne w miejscowości Huta Koszary

Gmina Bieliny ogłasza przetarg

 • Adres: 26-004 Bieliny, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. 413 026 107
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bieliny
  ul. Partyzantów 17
  26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie, fax. 413 026 107
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieliny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa brakującej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Bieliny z możliwością składania ofert częściowych: Części 1 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lechów, Części 2- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Napęków, Części 3 Budowa sieci kanalizacyjne w miejscowości Huta Koszary
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa brakującej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Bieliny z możliwością składania ofert częściowych. Zamawiający podzielił zamówienie na trzy części: Część 1 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lechów Zakres robót: • Rurociąg z rur i kształtek PE125x7,40mm L=122,5 m • Zasuwa odcinająca za włączeniem do sieci istniejącej, mm z obudową i skrzynką uliczną – 1 kpl. • Hudrant ppoż. Dn 80 z obudową i skrzynką i skrzynką uliczną – i kpl. Część 2- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Napęków Zakres robót: • Rurociąg z rur i kształtek PE110x6,60 mm, L=191,10 m • Zasuwa odcinająca za włączeniem do sieci istniejącej, φ100 mm z obudową i skrzynką uliczną – 1 kpl. • Hydrant ppoż. Dn80 z obudową zasuwą i skrzynką uliczną – 2 kpl. Część 3 Budowa sieci kanalizacyjne w miejscowości Huta Koszary Zakres robót: • Kanalizacja ciśnieniowa z rur i kształtek PE50x4,6mm, L=196,5 m • Kanalizacja ciśnieniowa z rur i kształtek PE40x3,7 mm, L= 62,01 m • Urządzenia zbiornikowo- tłoczne kompletne – 3 kpl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: - dla Części 1 – 1 000,00 zł - dla Części 2 – 1 000,00 zł - dla Części 3 – 2 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w rozdz. XIV SIWZ (w formie niepieniężnej), 2. dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. X pkt 2 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); Wymagana forma – oryginał; 4. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwa, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach