Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej

Gmina Pierzchnica ogłasza przetarg

 • Adres: 26-015 Pierzchnica, Urzędnicza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 35-38-046 , fax. 041 35-38-046
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pierzchnica
  Urzędnicza 6
  26-015 Pierzchnica, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 35-38-046, fax. 041 35-38-046
  REGON: 29101060700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pierzchnica.bip.jur.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego oraz obiektów jednostek w imieniu i na rzecz których działa Zamawiający, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. D.U, z 2018 poz.755 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym jej integralną część. Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 547 494 kWh, Taryfa zakupowa C-11. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości, stanowi jedynie podstawę do wyliczenia ceny w ofercie wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), zgodnie z art.32 Ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne; (W przypadku oferty składanej wspólnie każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie). - ma podpisaną generalną umowę dystrybucyjną z operatorem systemu działającym na terenie na którym położone są obiekty wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ, umożliwiającą wykonanie zamówienia, której okres obowiązywania jest nie krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach