Przetargi.pl
Rozbudowa, nadbudowa oraz remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie, budowa szamba szczelnego, utwardzenie terenu, budowa instalacji gazowej - ETAP I

Gmina Żabia Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 96321 Żabia Wola, ul. Główna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8578182, 8578224 , fax. 468 578 181
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żabia Wola
  ul. Główna 3
  96321 Żabia Wola, woj. mazowieckie
  tel. 046 8578182, 8578224, fax. 468 578 181
  REGON: 75014857800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa, nadbudowa oraz remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie, budowa szamba szczelnego, utwardzenie terenu, budowa instalacji gazowej - ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja będzie realizowana w dwóch etapach. Przedmiotem zamówienia niniejszego postepowania jest wykonanie I Etapu. Projektowana rozbudowa ma na celu zwiększenie powierzchni użytkowej budynku przez co nastąpi polepszenie warunków socjalnych oraz użytkowych budynku. Dodatkowo powstanie powierzchnia do przechowywania sprzętu ratowniczo - gaśniczego, kolejne miejsce parkingowe dla samochodu gaśniczo-ratunkowego oraz sala konferencyjna dla spotkań związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej. Projektuje się budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie, parterowy, częściowo z poddaszem przeznaczonym na strych, niepodpiwniczony o wysokości 2 kondygnacji. Rozbudowa, nadbudowa budynku projektowana w technologii murowanej. Budynek z dachem dwuspadowym, konstrukcja dachu drewniana, wiązary, pokryty blachą powlekaną. Ściany wewnętrzne o konstrukcji murowanej. Strop na części w rozbudowywanej powierzchni płyty żelbetowy. Posadowienie budynku na żelbetowych ławach fundamentowych. Ściany fundamentowe będą wyprowadzone ok. 10,0cm powyżej poziomu terenu, murowane z bloczków betonowych. Konstrukcja ścian murowana z wieńcem żelbetowym. Ściany zewnętrzne murowane pełnią rolę konstrukcyjną dla stropu oraz rolę przegrody termicznej budynku, istniejące warstwowe gr. 44,0cm, projektowane z pustaków z betonu komórkowego gęstości 600 gr. 24cm i płyt styropianowych gr. 20cm oraz tynk wewnętrzny i zewnętrzny na siatce. Konstrukcja ścian wzmocniona słupami żelbetowymi S2-S7 usztywniającymi konstrukcję muru. Ściany działowe z pustaków z betonu komórkowego grubości 12cm. Nad parterem w części nowoprojektowanej strop żelbetowy. Płyta grubości 15cm. Nadproża częściowo prefabrykowane, częściowo żelbetowe monolityczne. Wieńce żelbetowe. Słupy S1- S7 żelbetowe. W budynku nad istniejącą częścią projektuje się słupy murowane SM z cegły pełnej. Schody płytowe żelbetowe. Dach dwuspadowy. Konstrukcja dachu drewniana wiązarowa. Nad częścią istniejącą dachu projektuje się konstrukcję z wiązarów drewnianych prefabrykowanych. Połacie dachu zostaną pokryte blachodachówką, ocieplone. Obróbki z blachy powlekanej. Projektuje się zastosowanie kominów systemowych. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana bądź PCV. Drzwi do kotłowni o wytrzymałości ogniowej minimum EI60. Tynki wewnętrzne cementowo –wapienne, zewnętrzne silikonowe cienkowarstwowe w kolorze jasnym (zgodnie z kolorystyką elewacji). W pomieszczeniu sanitarnym i socjalnym, ściany zostaną w części wyłożone płytkami ceramicznymi. Parapety wewnętrzne i zewnętrzne z tworzywa sztucznego lub stalowe. PARAMETRY TECHNICZNE: Budynek OSP po rozbudowie: części istniejącej: Powierzchnia zabudowy 630,23 m2 322,00 m2 Powierzchnia użytkowa 509,53 m2 273,30 m2 Powierzchnia netto 585,53 m2 273,30 m2 Powierzchnia całkowita 722,90 m2 322,00 m2 Kubatura budynku 4720,00 m3 1317,80 m3 Długość 35,04 m 27,93 m Szerokość 21,47 m 11,59 m Powierzchnia dachu 778,00 m2 322,00 m2 Ze względu na ograniczone środki w budżecie Gminy realizacja rozbudowy, nadbudowy oraz remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie, budowa szamba szczelnego, utwardzenie terenu, budowa instalacji gazowej, będzie odbywać się sukcesywnie. ETAP I będący przedmiotem niniejszego postepowania obejmuje: 1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe, 2. Roboty ziemne, 3. Wykonanie fundamentów, 4. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, 5. Wykonanie ścian kondygnacji naziemnych budynku oraz słupów murowanych, 6. Wykonanie konstrukcji żelbetowych, 7. Wykonanie schodów żelbetowych wewnętrznych, 8. Wykonane konstrukcji dachu wraz z jej pokryciem nad częścią nową i istniejącą, 9. Likwidacja istniejącego zbiornika szamba wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacyjną, 10. Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego, jednokomorowego, żelbetowego, prefabrykowanego o poj. 9,55 m3, 11. Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej niezbędnej do funkcjonowania części istniejącej, 12. Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania części istniejącej, 13. Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu ziemnego, 14. Przebudowa istniejącego przyłącza gazowego, 15. Dostawa i montaż stolarki okiennej, 16. Dostawa i montaż stolarki drzwiowej, 17. Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodnej niezbędnej do funkcjonowania części istniejącej, Roboty związane realizacją zadania będą prowadzone w czynnym obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie znajduję się garaż dla samochodów gaśniczych oraz zaplecze dla strażaków. Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty w sposób jak najmniej uciążliwy i zakłócający prace strażaków, umożliwiając w każdym czasie wyjazd samochodu gaśniczego na akcję. W szczególnych przypadkach należy dokonać uzgodnień z Komendantem OSP Żelechów. UWAGA 1. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności do danego jednego dokumentu. 2. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z wzorem umowy i wymaganiami w nim zawartymi również uwzględnić w cenie oferty oraz zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w nim. 3. Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy traktować, jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego z zastrzeżeniem, iż zaproponowane rozwiązania równoważne muszą spełniać co najmniej założenia Projektowe . 4. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających, co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach. 5. Przedmiary robót załączono, jako dokument pomocniczy dla wykonawcy, z wyłączeniem przedmiaru na przebudowę instalacji gazowej, na którą Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej i na podstawie tego przedmiaru należy wycenić roboty związane z przebudową instalacji gazowej – przedmiar ten stanowi załącznik 10 do SIWZ. Pozostałe przedmiary robót stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ, ze względu na formę wynagrodzenia ryczałtowego nie stanowią podstawy obliczenia ceny oferty. 6. Załączona dokumentacja projektowa jest na całość zamierzenia inwestycyjnego niniejsze postepowanie dotyczy etapu pierwszego i tylko ten Wykonawca winien wycenić.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie:  10.000,00 złotych (słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być także wnoszone w formie: a) pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Nr rachunku: 66 9291 0001 0046 3049 2000 0030 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Rozbudowa, nadbudowa oraz remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie, budowa szamba szczelnego, utwardzenie terenu, budowa instalacji gazowej - ETAP I Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. b) poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, c) gwarancji bankowej, d) gwarancji ubezpieczeniowej e) poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości, Oryginał dokumentów z pkt b-e zdeponować u Zamawiającego w kasie pok. nr 14, a kopię załączyć do oferty. 3. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez gwaranta warunków do spełnienia przez Zamawiającego celem wypłaty pełnej kwoty wadium wniesionego w formie gwarancji. 4. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 5) zobowiązanie gwaranta o poddaniu się rygorowi określonemu w ust. 3. 5. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, że odwołanie zostało ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do jego wnoszenia. 10. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie(o którym mowa w III.3 powyżej) w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust 1. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust 1 . 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać zakres, rodzaj, czas udzielania a także inne istotne okoliczności w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;4) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi lub roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 8). Dokumenty składające się na ofertę: 1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1. 2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia- z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Kopia dowodu wniesienia wadium. 5) Pełnomocnictwo:  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 6) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania rzez Wykonawcę firm podwykonawców -w załączniku nr 1 do SIWZ 7) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, kiedy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów– proponowany wzór zobowiązania z stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 8) Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach