Przetargi.pl
Pielęgnacja zieleni niskiej na terenach miejskich w mieście Milanówek w 2018 r.

Urząd Miasta Milanówka ogłasza przetarg

 • Adres: 05822 Milanówek, ul. Kościuszki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7583061 w. 109 , fax. 227 248 039
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Milanówka
  ul. Kościuszki 45
  05822 Milanówek, woj. mazowieckie
  tel. 022 7583061 w. 109, fax. 227 248 039
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.milanowek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pielęgnacja zieleni niskiej na terenach miejskich w mieście Milanówek w 2018 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z bieżącą konserwacją zieleni niskiej na terenach miejskich i utrzymaniem czystości w Miejscach Pamięci Narodowej na terenie miasta Milanówka. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na: a) koszenie trawników (parki miejskie, rowy przydrożne, pobocza, trawniki, skwery, wszelkie pasy zielone istniejące na terenie miasta wraz z bieżącym wywozem odpadów); b) sadzenie drzew i krzewów (potrzebny do tych czynności materiał taki jak: ziemia ogrodnicza ,torf, pale (3 szt. dla jednego drzewa ) wraz z opaskami, Wykonawca uwzględnia w cenie oferty); c) przygotowanie rabat i kwietników do obsadzenia (wygrabienie starych, obumarłych części roślin, liści i chwastów, przekopanie, grabienie i nawożenie gleby wraz z jednoczesnym wywiezieniem odpadów); d) sadzenie kwiatów jednorocznych i bylin; e) pielenie kwietników, skupin krzewów oraz misek przy drzewach wraz z przekopaniem i spulchnieniem ziemi oraz usunięciem liści i obumarłych części roślin wraz z jednoczesnym wywiezieniem odpadów; f) zasilanie roślin jednorocznych; g) wykonanie oprysku chemicznego; h) strzyżenie żywopłotów wraz z bieżącym wywozem odpadów; i) prowadzenie labiryntu wierzbowego na terenie parku miejskiego „Zielony Dołek” przy ul. Krótkiej (odpowiednie przycinanie, zaplatanie); j) podlewanie labiryntu wierzbowego na terenie parku miejskiego „Zielony Dołek” przy ul. Krótkiej przed sezonem wegetacyjnym: k) obcinaniu przekwitniętych kwiatostanów i zbędnych pędów przy krzewach; l) odmładzaniu krzewów; m) usunięciu odrostów przy drzewach; n) wykarczowaniu zakrzaczeń; o) rozłożeniu zrębków; p) podlewaniu roślin jednorocznych oraz wszystkich rosnących na terenie miasta młodych nasadzeń drzew i krzewów z częstotliwością zgodną z zaleceniami Zamawiającego oraz odpowiadającą panującym warunkom atmosferycznym, (wodę dostarcza Wykonawca z własnego ujęcia lub z hydrantów miejskich po podpisaniu stosownej umowy i rozliczeniu z Milanowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 23.05.2018 roku, do godz. 10:15 wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł 2. ZASADY WNOSZENIA, ZWROTU I ZATRZYMANIA WADIUM 1) Wadium może być wnoszone w: a) pieniądzu: - płatne przelewem na konto: Gminy Milanówek w: Banku PKO BP - nr rachunku: 06 1020 1026 0000 1202 0263 4954 - tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację przetargu, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot, w którego imieniu jest wpłacane – w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu znak sprawy postępowania. - za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 359). 2) Zasady wnoszenia wadium w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w przypadku zabezpieczenia oferty wadium wniesionym w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium Zamawiający wymaga aby, oprócz informacji z ust. 2 pkt 5, w treści gwarancji znalazły się wszystkie podmioty działające wspólnie, co w przypadku podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia związanych umową konsorcjum oznacza konieczność wymienienia ich wszystkich w treści gwarancji. - w przypadku zabezpieczenia oferty wadium wpłacanym w pieniądzu w formie przelewu wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są zapisać w jego tytule, iż jest ono wpłacane w celu zabezpieczenia oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) Do oferty należy załączyć: a) kopię dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu oraz numer konta, na który ma być dokonany zwrot wadium lub b) oryginał dokumentu określonego w lit. b-e i jego kopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”; c) oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot bez uszkodzenia. 4) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5) Wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 Pzp, potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib z zastrzeżeniem ust. 2 ppkt 2 tiret pierwsze niniejszej części SIWZ, b) znak i/lub nazwę postępowania, którego dotyczy, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Pzp. f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 6) Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 7) Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 – 4 Pzp. 8) Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a – 5 Pzp. 9) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a Pzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b Pzp, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie na transport odpadów z terenu miasta Milanówka wydane przez właściwy organ ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady. Zamawiający będzie honorował zezwolenia obejmujące swoim zakresem cały kraj. Zezwolenie musi być ważne przez cały okres realizowanej umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 2. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 Pzp w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 2a do SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. Dokument, o którym mowa w pkt. 7, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 7, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 8 stosuje się. 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 Pzp w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 2a do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach