Przetargi.pl
Odbudowa drogi i mostu w miejscowości Kozice

Gmina Trojanów-Urząd Gminy Trojanów ogłasza przetarg

 • Adres: 08455 Trojanów, Trojanów
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-25 6827120 w. 34 , fax. 0-25 6827195
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trojanów-Urząd Gminy Trojanów
  Trojanów
  08455 Trojanów, woj. mazowieckie
  tel. 0-25 6827120 w. 34, fax. 0-25 6827195
  REGON: 54449600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trojanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa drogi i mostu w miejscowości Kozice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I: Odbudowa mostu na rzece Okrzejce dz. ewid. nr 362, 1191 i 290 w miejscowości Kozice na odcinku od km 0+406 do km 0+419 o długości 0,013 km Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego mostu drewnianego na dźwigarach stalowych z pomostem drewnianym w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kozice Zakres zamówienia obejmuje: 1. Prace rozbiórkowe mostu 2. Wykonanie przyczółek mostu 3. Przęsła 4. Wykonanie dojazdów do mostu Cześć II: Odbudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 362, 361 i 16/2 w miejscowości Kozice na odcinku od 0+419 do km 1+090 o długości 0,671 km Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na drodze gminnej w miejscowości Kozice na odcinku o długości 0,671 km, polegających na wykonaniu nawierzchni z kruszy łamanych Zakres zamówienia obejmuje: 1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 2348,50 m2 , 2. Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dola o grubości po zagęszczeniu 15 cm -2348,50 m2 , 3. Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dola –za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - 2348,50 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki do niniejszej SIWZ: 1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) Przedmiary robót, 3) Dokumentacja projektowa. 1.W każdym przypadku, gdy dokumentacja opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta), to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne". 2.W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu należy wówczas dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń. 3.Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. 4. Wymagania Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp: 1) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane bezpośrednio z:  wykonaniem robót budowlanych dotyczących wykonania przyczółek mostu i przęseł – w przypadku wykonania części I,  wykonywaniem robót dotyczących nawierzchni z kruszywa – w przypadku wykonania części II. przez cały okres realizacji zamówienia zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 2)Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby każda zatrudniona osoba brała czynny udział przy realizacji przedmiotu zamówienia. 3)Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a)żądania oświadczenia i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów, b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4)W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1) czynności. 5)W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcą osób wykonujących wskazane w pkt. 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia; a)oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak; data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 6)Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w pkt. 1) wykonujących przedmiot zamówienia, w przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić inną osobę/osoby nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. 7)Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane w pkt 1).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221111-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Oferta przetargowa – Załącznik Nr 1 do SIWZ, oraz kosztorys ofertowy sporządzony w formie uproszczonej; 2)Zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, 3)W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach