Przetargi.pl
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej na terenie działek ewidencyjnych nr 253/1 oraz 75/6 w miejscowości Moszczenica, Gmina Chojnice

Gmina Chojnice ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3972129 , fax. 052 3973559
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chojnice
  ul. 31 Stycznia 56a 56a
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 052 3972129, fax. 052 3973559
  REGON: 09235126800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminachojnice.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej na terenie działek ewidencyjnych nr 253/1 oraz 75/6 w miejscowości Moszczenica, Gmina Chojnice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Moszczenica w tym: wewnętrzna instalacja elektryczna, wewnętrzna instalacja wod.- kan. i c.o. z kotłownią. 2. Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją oraz pozwoleniem na budowę - decyzja nr AB.6740.1.330.2013 wydana dnia 19.06.2013 r. przez Starostę Chojnickiego, decyzją o przeniesieniu przedmiotowej decyzji nr AB.6740.1.471.2016 z dnia 27.06.2016 roku. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej, przedmiarach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (oraz pomocniczo inwentaryzacji budynku) - (załączniki 7.1-7.10 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452123009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł. 3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Więcbork 97 8162 0003 0000 1515 2000 0060; za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin, w którym odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 5. Wadium w przypadku Wykonawców działających wspólnie może być wniesione przez jednego z Wykonawców - pełnomocnika, z zaznaczeniem że jest przez niego wnoszone w imieniu Wykonawców. 6. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Ponadto w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 113 - biuro podawcze lub zamieścić w osobnej kopercie - opisanej wadium dołączonej do oferty. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać: a) sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska); b) bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą; c) dokładne określenie przedmiotu postępowania; d) kwota wadium; e) termin ważności; f) klauzule dodatkowe np. nakazujące zwrot dokumentu po jego wygaśnięciu. 9. Pozostałe formy wniesienia wadium winny zawierać wszystkie elementy wynikające z obowiązujących przepisów. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 11. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej (wszystkie podane w niniejszym punkcie przepisy pochodzą z ustawy Prawo zamówień publicznych). 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachojnice.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach