Przetargi.pl
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku administracyjnego z instalacjami oraz przebudową części budynku gospodarczego na kotłownię na działce ewid. 5708/16 w Rudniku nad Sanem

Nadleśnictwo Rudnik z siedzibą w Rudniku nad Sanem ogłasza przetarg

 • Adres: 37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Rzeszowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 876 62 11 , fax. 15 876 62 15
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Rudnik z siedzibą w Rudniku nad Sanem
  ul. Rzeszowska 198
  37-420 Rudnik nad Sanem, woj. podkarpackie
  tel. 15 876 62 11, fax. 15 876 62 15
  REGON: 83001772000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_rudnik/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe/Państwowa Jednostka Organizacyjna Nieposiadająca Osobowości Prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku administracyjnego z instalacjami oraz przebudową części budynku gospodarczego na kotłownię na działce ewid. 5708/16 w Rudniku nad Sanem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego i kompleksowego zakresu robót budowlanych i instalacyjnych dotyczących zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku administracyjnego z instalacjami oraz przebudową części budynku gospodarczego na kotłownię na działce ewid. 5708/16 w Rudniku nad Sanem”. 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają odpowiednio: przedmiar robót, dokumentacja projektowo- techniczna i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ: - Przedmiar robót– załącznik nr 1a-1g, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) załącznik nr 2a-2c - Dokumentacja projektowo-techniczna- załącznik nr 3a-3f (projekt wykonawczy i projekt budowlany) 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza dalszego podziału zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na etapy. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zgodnie z opisem zawartym we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 3) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Rudnik, działka ewid. 5708/16 w Rudniku nad Sanem. Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot umowy nieodpłatnej gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 60 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonawca będzie ponosił na zasadach określonych w kodeksie cywilnym /5 lat Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające robotach fundamentowych, murarskich, tynkarskich, sanitarnych, elektrycznych i w zakresie pokryć dachowych, docieplenia budynku jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2021r. z podziałem na 4 etapy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym tj. I etap - do dnia 30 lipca 2020 roku, II etap – do dnia 30 listopada 2020 roku, III etap – do dnia 15 marca 2021 roku, IV etap – do dnia 30 czerwca 2021 roku (końcowy) lub w terminie skróconym według wskazania w ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów: w wysokości 40 000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 9.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku w banku BNP Paribas nr rachunku: 34 2030 0045 1110 0000 0021 2990 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku administracyjnego z instalacjami oraz przebudową części budynku gospodarczego na kotłownię na działce ewid. 5708/16 w Rudniku nad Sanem” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 9.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 9.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 9.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje do tego warunku żadnego opisu wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ). 2. Zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 3.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 4.Dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2019 poz. 2294 ), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 5. Informacja dot. tajemnicy przedsiębiorstwa- pisemne uzasadnienie /jeśli dotyczy/ 6.Formularz ofertowy i kosztorys ofertowy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach