Przetargi.pl
Dostawa mebli wraz z montażem - ETAP 5

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-100 Strzyżów, ul. Dąbrowskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 761 058 , fax. 172 761 058
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Dąbrowskiego 10
  38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie
  tel. 172 761 058, fax. 172 761 058
  REGON: 37048251200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozstrzyzow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli wraz z montażem - ETAP 5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem z podziałem na pakiety: Pak. 1. Oddział Chirurgii, Blok Operacyjny, OAiIT, Kancelaria Pak. 2 Oddział Wewnętrzny Pak. 3 Izba Przyjęć, POZ - w zakresie i ilości określonych w Części XIX „Szczegółowa specyfikacja – formularz cenowy”. Oferowane artykuły muszą spełniać wymagania podane w szczegółowej specyfikacji – załączniku nr 1 – formularzu cenowym. 2. Dostawę mebli należy traktować jako wykonanie mebli na wymiar. Wykonawca przed wykonaniem i montażem zobowiązany jest do zapoznania się z pomieszczeniami, w których meble mają być zamontowane celem dokładnego ich zwymiarowania. Załączone rysunki stanowią szkic poglądowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39151000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ogólny oferty 2. Formularz cenowy - załącznik nr 1 3. Pełnomocnictwo dla osoby nie upoważnionej do reprezentowania firmy na podstawie załącznika nr 4 tj. aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz/lub Pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania w trakcie postępowania w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej 4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - załącznik nr 3 Wykonawca obowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego – http://www.zozstrzyzow.pl informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach