Przetargi.pl
Rozbudowa istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku wraz z zagospodarowaniem terenu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Henryka Sienkiewicza w Świdniku ogłasza przetarg

 • Adres: 21-040 Świdnik, C.K Norwida
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 534288466, 814688945 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-04-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Henryka Sienkiewicza w Świdniku
  C.K Norwida 4
  21-040 Świdnik, woj. lubelskie
  tel. 534288466, 814688945, fax. -
  REGON: 43041821200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sosw.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku wraz z zagospodarowaniem terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku (działki nr ew. 1165/15, 1165/16, 1165/18 obr-0001, ark.09) oraz zagospodarowanie przyległego terenu i wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu budowlanego, wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. Zakres prac budowlanych objętych niniejszym zamówieniem obejmuje: roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane, architektoniczne, elektryczne, sanitarne, prace związane z zagospodarowaniem terenu - nawierzchnie dróg i chodników, wykonanie małej architektury, wycinki i nasadzenia zieleni, przebudowę istniejącego budynku (na styku z rozbudową i w zakresie niezbędnym w związku z rozbudową). 2. Szczegółowy opis zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lata licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi. Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na placu budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierownika budowy. Zamawiający, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, wymaga od Wykonawcy przedłożenia wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego wymagania poprzez zlecenie przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach