Przetargi.pl
Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku

Województwo Podlaskie ogłasza przetarg

 • Adres: 15-888 Białystok, Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 665 45 51, , fax. 85 665 46 42
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Podlaskie
  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
  15-888 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 45 51, , fax. 85 665 46 42
  REGON: 050658404
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku polegająca na dostawie i montażu instalacji klimatyzacyjnej. Rozbudowa przewiduje realizację II etapu ( III i IV piętro) oraz III etapu (V piętro) w tym: roboty budowlane i instalacje elektryczne obejmujące te etapy robót. Uwaga: Projekt wykonawczy obejmuje trzy etapy inwestycji tj. I, II i III, natomiast przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie II i III etapu inwestycji. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego oraz udzielonej gwarancji wykonawca będzie pełnił serwis zainstalowanej instalacji i urządzeń w częstotliwości określonej przez producenta urządzeń, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku (wiosna, jesień). Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart technicznych, katalogowych zawierających model, typ, parametry techniczne urządzeń, które zgodnie z dokumentacją projektową muszą być spełnione. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowo- techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45330000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą powinny zostać złożone: 1) OŚWIADCZENIE (wymagane postanowieniami zawartymi w Rozdziale VIII pkt 3 ppkt 1 i 2 SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców (zgodnie z Rozdziałem X pkt 4 SIWZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także ww. oświadczenie dot. tych podmiotów (zgodnie z Rozdziałem IX pkt 9 SIWZ). 2) karty techniczne, katalogowe zawierające model, typ, parametry techniczne urządzeń, które zgodnie z dokumentacją projektową muszą być spełnione. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale X pkt 1 SIWZ. 4) UWAGA: Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że: Zamawiający może je uzyskać w szczególności z pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017 r. poz. 570, ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach