Przetargi.pl
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze-droga krajowa nr 19-Łosośna-Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze-droga krajowa nr 19-Łosośna-Czuprynowo.

Gmina Kuźnica ogłasza przetarg

 • Adres: 16-123 Kuźnica, Plac Tysiąclecia PP
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 722 92 81, , fax. 85 722 92 80
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kuźnica
  Plac Tysiąclecia PP 1
  16-123 Kuźnica, woj. podlaskie
  tel. 85 722 92 81, , fax. 85 722 92 80
  REGON: 5065942100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ug.kuznica.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze-droga krajowa nr 19-Łosośna-Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze-droga krajowa nr 19-Łosośna-Czuprynowo.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze-droga krajowa nr 19-Łosośna-Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze-droga krajowa nr 19-Łosośna-Czuprynowo. Zamówienie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 1.1. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1.1. Harmonogram robót związanych z realizacją zadania Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. W harmonogramie należy uwzględnić fakt, iż poszczególne części są ze sobą powiązane w jedno zadanie. 1.1.2 Przygotowania dokumentacji projektowej: 1) opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, 3) uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, 4) opracowanie danych i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jeżeli taka będzie konieczność, 5) opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań, badań i analiz, 6) sporządzenie projektu budowlanego branży drogowej oraz w razie konieczności innych branż, 7) sporządzenie projektu wykonawczego branży drogowej oraz w razie konieczności innych branż, 8) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 9) sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego i inwestorskiego dla każdej branży oddzielnie, 10) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 11) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas wykonywania robót z kompletem wymaganych uzgodnień, 12) opracowanie dokumentacji i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID. 1.1.3. W zakres budowy drogi wchodzi: 1) przygotowanie planu BIOZ, 2) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości, 3) realizacja robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy – po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, 4) występowanie pisemnie w formie wniosków o akceptację materiałów, recept na beton asfaltowy przewidzianych do wbudowania, 5) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, 6) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierowników robót branżowych, 7) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami, 8) prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów, 9) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, 10) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków małej architektury, przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów, 11) przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz złożenie go do właściwego organu (w przypadku gdy będzie wymagane) lub przygotowanie materiałów do zgłoszenia zakończenia robót, 12) w przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem. 1.1.4. Dane ogólne drogi - kategoria drogi: powiatowa - klasa drogi: L - kilometraż ewidencyjny: 0 +000 ÷ 4+400 - kategoria ruchu: KR1 - prędkość projektowa: 50km/h - obciążenie: 100kN/oś 1.1.5. Przekroje normalne drogi km: 0+000 ÷ 3+340, 3+790 ÷ 4+400 – poza terenem zabudowanym - szerokość jezdni – 5,50 m - szerokość poboczy gruntowych – 1,25 m - spadek poprzeczny jezdni dwustronny – 2,0% - spadek poprzeczny poboczy gruntowych – 6% - nachylenie skarp – 1:1,5 km: 3+340 ÷ 3+790 – w terenie zabudowanym -szerokość jezdni – 5,50 m - szerokość poboczy gruntowych – 1,00 m ÷ 1,25 m - spadek poprzeczny jezdni dwustronny – 2,0 % - spadek poprzeczny poboczy – 6% - szerokość poboczy utwardzonych – 1,00 m ÷ 1,25 m 1.2. Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją przetargową oraz z lokalnymi warunkami realizacji wykonania robót, a także może dokonać wizji placu budowy w terenie. 1.3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). 1.4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy między innymi kierownika budowy, kierowników robót, projektanta, geodety wykonującego obsługę geodezyjną, oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332). Wymóg nie dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie), które wszystkie czynności wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na umowę o pracę) wykonuje samodzielnie. 1.5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.4. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obowiązuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium 1.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 40 000,00PLN (słownie PLN: czterdzieści tysięcy, 00/100) 1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert . 1.3. Forma wadium 1.3.1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w ofercie powinien wykazać, że (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnienie warunku Wykonawcy wykazują łącznie): Zamawiający odstępuje od stawiania warunków szczególnych w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 2) Pełnomocnictwo – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 3) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5) Wraz z ofertą powinna być złożona kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu lub oryginał dokumentu poświadczający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz – wraz z jego kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach