Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-354 Białystok, Pogodna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7497200, 7497203, , fax. 085 7497209
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
  Pogodna 22
  15-354 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7497200, 7497203, , fax. 085 7497209
  REGON: 05068933000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wupbialystok.praca.gov.pl/, http://bip.wup.wrotapodlasia.pl/Zamow_publ.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22 polegającej na dostawie i montażu urządzeń instalacji klimatyzacyjnej w zakresie wykonania: 1) II piętra, 2) nowej części budynku wraz z instalacją odgromową oraz niezbędnymi czynnościami i robotami umożliwiającymi prawidłowe użytkowanie wykonanej w tym zakresie instalacji. Zamawiający dołącza poglądowo projekt wykonawczy obejmujący całość systemu instalacji klimatyzacyjnej łącznie z I piętrem i parterem budynku WUP w Białymstoku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ oraz dokumentacja projektowo - techniczna stanowiąca Załączniki 10-12 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45330000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę stanowi wypełniony Formularz "OFERTA" oraz wykaz oferowanych urządzeń (wzór stanowi Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 1A do SIWZ). Wraz z OFERTĄ powinny być złożone: 1) OŚWIADCZENIA wymagane postanowieniami pkt 8.1 SIWZ; 2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 9.2. SIWZ; 3) karty techniczne, katalogowe zawierające model, typ, parametry techniczne urządzeń, które zgodnie z dokumentacją projektową muszą być spełnione. Dokumenty powinny być w języku polskim, potwierdzające zgodność zadeklarowanych parametrów ze stanem faktycznym (w dokumentach tych należy czytelnie wskazać i oznaczyć dany wymagany zadeklarowany parametr np. markerem, podkreślaczem). Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Uwaga!!Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty dla oferowanych jednostek zewnętrznych (karty techniczne, katalogowe zawierające model, typ, parametry techniczne) w języku polskim, wskazujące parametry odpowiadający kryterium zmienna regulacja temperatury czynnika chłodniczego potwierdzające zgodność zadeklarowanych parametrów ze stanem faktycznym (w dokumentach tych należy czytelnie wskazać i oznaczyć dany wymagany zadeklarowany parametr jak zmienna regulacja temperatury czynnika chłodniczego np. markerem, podkreślaczem). Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Informacje zawarte w dokumentach są niezbędne na etapie przyznawania punktacji w ramach stosowanych kryteriów oceny ofert. Niezłożenie przedmiotowych dokumentów (dotyczących jednostek zewnętrznych) będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp Dokument nie podlega procedurze uzupełnienia lub wyjaśnienia na podstawie art. 26 Pzp. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 5) UWAGA: Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 9.2. SIWZ - Załącznik nr 5 do SIWZ.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.2. SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach