Przetargi.pl
Przeprowadzenie i opracowanie monitoringu oraz ewaluacji „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” oraz wykonanie materiałów i przeprowadzenie badań na potrzeby nowej strategii rozwoju miasta od roku 2021

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie i opracowanie monitoringu oraz ewaluacji „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” oraz wykonanie materiałów i przeprowadzenie badań na potrzeby nowej strategii rozwoju miasta od roku 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia i opracowania monitoringu oraz ewaluacji „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” oraz wykonanie materiałów i przeprowadzenie badań na potrzeby nowej strategii rozwoju miasta od roku 2021. 1.1. Zamówienie obejmuje monitoring postępów w osiąganiu założeń strategicznych za rok 2018. Wykonawca przygotuje raport z monitoringu za rok 2018 na podstawie wskaźników monitorowania określonych w Załączniku 1. Wskaźniki monitorowania Strategii do Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus oraz informacji o stanie zaawansowania poszczególnych działań podejmowanych w 2018 roku w mieście Białystok w każdym z kierunków działań przez jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego odpowiedzialne za wdrożenie Strategii, które przyporządkowane zostały do właściwych celów strategicznych oraz wpisujących się w dany cel priorytetów, kierunków działań i programów. 1.2. Zamówienie obejmuje ewaluację „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” po upływie czterech lat jej wdrażania (2015-2018) wraz z przedstawieniem wniosków i rekomendacji niezbędnych do jej aktualizacji. Głównym celem ewaluacji jest zbadanie i ocena procesu wdrażania Strategii z punktu widzenia przyjętych kryteriów ewaluacyjnych w celu usprawnienia tego procesu wraz z rekomendacją ewentualnych udoskonaleń obowiązującej Strategii oraz wniosków na potrzeby stworzenia Strategii od roku 2021. Wykonawca przeprowadzi analizę społeczno-gospodarczą i przestrzenną Miasta Białegostoku za lata 2015-2018 w celu zobrazowania zachodzących na przestrzeni lat zmian. W ramach ewaluacji powinny zostać przeprowadzone badania z wykorzystaniem metod/technik/narzędzi ilościowych i jakościowych oraz analiza dokumentów źródłowych (Desk Research). 1.3. Zamówienie obejmuje raport z opracowanych materiałów i przeprowadzonych badań przygotowany na potrzeby stworzenia nowej strategii rozwoju miasta od roku 2021. Raport powinien zawierać analizę dokumentów źródłowych (Desk Research), w tym dokumentów strategicznych na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, a także wspólnotowym w związku z perspektywą UE na lata 2021-2027. Powinien przedstawiać analizę stanu prawnego w kwestii opracowania strategii rozwoju gminy, w zakresie wskazania aktów prawnych regulujących tworzenie strategii i wymogów co do procedury tworzenia strategii i jej zakresu. Analiza powinna uwzględniać obowiązujący stan prawny i planowane zmiany prawa w przedmiotowej kwestii. Raport winien obejmować opracowanie materiałów wyjściowych na potrzeby stworzenia nowej strategii, w tym diagnozy społeczno-gospodarczej i przestrzennej Miasta Białegostoku oraz przeprowadzenie badań wśród mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów. 1.4. Szczegółowe opracowanie zakresu punktów 1.1-1.3. winno znaleźć odzwierciedlenie w raportach metodycznych stanowiących przedmiot oceny oferty, o których mowa w pkt XIX ust. 1 pkt 2) SIWZ. 1.5. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum 3 spotkań koordynacyjnych z Zamawiającym. Przedmiotowe spotkania z przedstawicielami Wykonawcy będą miały na celu ocenę postępów w zakresie świadczonej usługi. Należy przyjąć, iż czas trwania pojedynczej narady będzie wynosił co najmniej 1 godzinę. Wykonawca podając liczbę spotkań koordynacyjnych powinien określić temat każdego z nich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79400000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3 000,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wraz z kopią załączyć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć: 1) do oferty: oddzielnie oświadczenie wstępne, o którym mowa w Rozdz. VII pkt 1 SIWZ (na lub wg załącznika nr 2 do SIWZ), 2) na wezwanie Zamawiającego: dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. V SIWZ. 2. W przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest: 1) zamieścić informację o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu Wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w załączniku nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w załączniku nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – na lub wg zał. nr 5 do SIWZ), które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca (przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy Wykonawca), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. 4. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną