Przetargi.pl
Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.

Gmina Chełmża ogłasza przetarg

 • Adres: 87-140 Chełmża, ul. Wodna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6756076-78 , fax. 566 756 079
 • Data zamieszczenia: 2021-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chełmża
  ul. Wodna 2
  87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6756076-78, fax. 566 756 079
  REGON: 57222410000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminachelmza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża”. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w jednokondygnacyjnym budynku gospodarczym oraz trzykondygnacyjnym budynku biurowym. 3. W ramach przedmiotu zamówienia należy w budynku: 1) jednokondygnacyjnym gospodarczym zmienić parametry użytkowe i techniczne oraz rozbudować budynek o zaplecze dla nowopowstałych sal; 2) trzykondygnacyjnym biurowym adaptować część pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenia sanitarne mające połączenie poprzez wybudowaną klatkę schodową z budynkiem jednokondygnacyjnym. 4. W budynkach, o których mowa w ust. 3 w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 1) roboty ogólnobudowlane obejmujące m.in. a) skucie starych posadzek oraz ułożenie nowych z izolacjami i okładzinami, b) skucie starych tynków i ułożenie nowych tynków, c) wykonanie rozbiórek i przekuć w istniejących ścianach konstrukcyjnych z nadprożem z profili stalowych, d) wykonanie ław i ścian fundamentowych z izolacjami, e) wykonanie stóp fundamentowych wraz ze słupami żelbetowymi, f) wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z trzpieniami, wieńcami, nadprożami żelbetowymi, g) wykonanie dachu żelbetowego z attykami, odwodnieniem, izolacją termiczną i hydroizolacją – w części dobudowanej, h) wykonanie attyk, odwodnienia, izolacji termicznej i hydroizolacji dachu – w części istniejącej, i) montaż stolarki okiennej aluminiowej z ciepłym montażem wraz z montażem żaluzji wewnętrznych, j) montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej, k) montaż balustrad szklanych wewnętrznych, pochwytów i wycieraczki, l) wykonanie klatki schodowej łączącej dobudowaną część budynku jednokondygnacyjnego z pomieszczeniami sanitarnymi w piwnicy budynku trzykondygnacyjnego, ł) roboty malarskie wewnętrzne oraz okładziny ścian, m) wykonanie sufitów podwieszanych, n) ocieplenie elewacji płytami styropianowymi metodą lekko-mokrą z obróbkami i dwukrotnym malowaniem farbą silikonową, o) elewację z płyt elewacyjnych na podkonstrukcji systemowej i dociepleniem z wełny mineralnej, p) montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, q) montaż kabin WC, r) wykonanie tarasu od strony elewacji bocznej; 2) roboty sanitarne obejmujące m.in.: a) wykonanie wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej, b) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, c) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, d) demontaż istniejącej instalacji solarnej oraz jej montaż z wpięciem do instalacji, e) wykonanie instalacji p.poż., f) wykonanie kanalizacji deszczowej z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej; 3) roboty elektryczne obejmujące m.in.: a) wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, b) wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, c) wykonanie instalacji zasilającej aparaty wentylacyjne i klimatyzacyjne, d) wykonanie instalacji odgromowej, e) wykonanie instalacji teletechnicznych tj: - sieć logiczna ETHERNET, - montaż ekranu projekcyjnego – 1 kpl., - montaż mikrofonu macierzowego sufitowego - 1 szt., - montaż systemu nagłośnienia – 1 kpl., - montaż systemu monitoringu – 5 kamer, - montaż instalacji przyzywowej; 4) zagospodarowanie terenu obejmujące wykonanie nawierzchni utwardzonej; 5) budowę nowego ogrodzenia betonowego oraz remont ogrodzenia istniejącego. 5. Projekt wnętrz obejmuje meble kuchenne, krzesła i biurka, które nie wchodzą w zakres niniejszego przedmiot zamówienia. 6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwaną również „SIWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz: 1) dokumentacją projektową w tym projektem wnętrz sporządzonymi przez „Syrocki Design” Pracownia Architektoniczna, ul. Gruntowa 1C, 87-152 Bierzgłowo, uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu dla wszystkich użytkowników w tym osoby niepełnosprawne; 2) pozwoleniem na budowę nr AB.6740.1.22.137.MB z dnia 22 grudnia 2017 r. wydanym przez Starostę Toruńskiego; 3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 7. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 1) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną z pomiarów (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmującą cały zakres robót), złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiającemu; 2) wykonanie dokumentacji techniczno-rozruchowej z instrukcjami BHP - zgodnie z obowiązującymi przepisami, która przeznaczona będzie dla użytkownika; 3) przeprowadzenie regulacji i rozruchu instalacji i urządzeń, przeszkolenia użytkownika w zakresie użytkowania oraz przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji wbudowanych urządzeń; 4)wykonanie prób ciśnieniowych instalacji c.o.; 5) wykonanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej w tym natężenia oświetlenia; 6) wykonanie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej oraz ciągłości obwodów odgromowych; 7) wykonanie badania wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym; 8) sprawdzenie skuteczności wentylacji mechanicznej i wykonanie badań kominiarskich; 9) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach oraz na wcześniej zgłoszone żądanie Zamawiającego kosztorys powykonawczy; 10) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót; 11) inne prace związane z procesem budowy. 8. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej i projektem wnętrz w zakresie opisanym w ust. 3 oraz ust. 6 przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacjach projektowo-przedmiarowych. 9. Wykaz dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III. SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach