Przetargi.pl
Rozbudowa i wymiana systemu monitoringu

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 51-622 Wrocław, Kopernika
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 37 10 409 , fax. 71 37 10 402
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy
  Kopernika 5
  51-622 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 37 10 409, fax. 71 37 10 402
  REGON: 02140952000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ospip.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Nadzór nad warunkami pracy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i wymiana systemu monitoringu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i wymiana systemu monitoringu na podstawie projektów wykonawczych, projektu budowlanego, przedmiarów i Specyfikacji Technicznej Wykonywania i Odbioru Robót dla każdej Strefy, stanowiących załączniki do SIWZ. 1.2. Przedmiot zamówienia, obejmuje prace i roboty budowlane wymienione poniżej i jest podzielony na następujące Strefy: I) Strefa I – obejmująca budynek hotelowy Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu Państwowej Inspekcji Pracy, ul. M. Kopernika 9, 51-622 Wrocław: a) demontaż istniejącego systemu monitoringu, b) zamontowanie nowego systemu monitoringu (w tym 10 szt. kamer kopułkowych o numerach K1, K2, K8, K11, K12, K13, K16, K17, K18, K19), c) wykonanie nowej sieci okablowania strukturalnego na potrzeby systemu monitoringu, systemu kontroli dostępu, systemu SMS – tzw. LAN Security, d) system integrujący i wizualizujący stan poszczególnych systemów zabezpieczeń technicznych znajdujących się w obiekcie (SMS - Security Management System), e) podłączenie do projektowanego systemu SMS nowego systemu monitoringu zaprojektowanego dla Strefy I (budynek hotelowy), f) podłączenie do projektowanego systemu SMS istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej Schrack Seconet z centralką B5SCU w Strefie I (budynek hotelowy), g) Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania podstawowego (230Vac) zaprojektowanych urządzeń, h) Wykonanie okablowania do kamer. Do zakresu prac wchodzą także prace integralnie związane z pracami dla Strefy I, które wykraczają poza zakres prac Strefy I i są to: a) podłączenie do projektowanego systemu SMS nowego systemu monitoringu zaprojektowanego dla Strefy II (budynek teren przyległy), b) podłączenie do projektowanego systemu SMS nowego systemu monitoringu zaprojektowanego dla Strefy III (budynek biurowo-szkoleniowy), c) podłączenie do projektowanego systemu SMS projektowanego systemu sygnalizacji pożarowej w Strefie III (budynek biurowo-szkoleniowy), d) podłączenie do projektowanego systemu SMS istniejącego systemu sygnalizacji włamania i napadu w Strefie III (budynek biurowo-szkoleniowy). II) Strefa II - obejmująca teren przyległy do budynku hotelowego oraz budynku biurowo-szkoleniowego Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przy ul. M. Kopernika 5-9, 51-622 Wrocław: a) demontaż istniejącego systemu monitoringu, b) zamontowanie kamer zewnętrznych zaprojektowanych na budynku hotelowym (tj. 11 szt. kamer cylindrycznych o numerach K3, K4, K5, K6, K7, K9, K10, K14, K15, K20, K21), c) zamontowanie kamer zewnętrznych zaprojektowanych na budynku biurowo – szkoleniowym (tj. 13 szt. kamer cylindrycznych o numerach od Kz01 do Kz13), d) uruchomienie ww. kamer w systemie CCTV wraz z aktualizacją obrazów wyświetlanych we wszystkich stanowiskach obsługi wg. wytycznych Inwestora e) zaktualizowanie systemu SMS o możliwość wyświetlania kamer zewnętrznych wg. wytycznych Inwestora. III) Strefa III - obejmująca budynek biurowo-szkoleniowy - siedziba Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Państwowej Inspekcji Pracy, ul. M. Kopernika 5, 51-622 Wrocław: a) demontaż istniejącego systemu monitoringu, b) zamontowanie nowego systemu monitoringu (w tym 24 szt. kamer, w tym 5 szt. kamer hemisferycznych o numerach K004, K007, K105, K108, K201, 13 szt. kamer kopułkowych o numerach K001, K002, K003, K006, K008, K009, K101, K102, K103, K110, K301, K302, KP01, 6 szt. kamer cylindrycznych o numerach K005, K104, K106, K107, K109, K202, c) demontaż istniejących urządzeń kontroli dostępu, d) zamontowanie nowego systemu kontroli dostępu (w tym 25 szt. przejść o numerach KDP01-KDP08 (w piwnicy), KD001-KD004 (na parterze), KD101-KD108 (na I piętrze), KD201-KD204 (na II piętrze), KD301 (na III piętrze), e) wykonanie nowej sieci okablowania strukturalnego na potrzeby systemu monitoringu, systemu kontroli dostępu, systemu SMS – tzw. LAN Security, f) system integrujący i wizualizujący stan poszczególnych systemów zabezpieczeń technicznych znajdujących się w obiekcie (SMS - Security Management System), g) podłączenie do projektowanego systemu SMS nowego systemu monitoringu zaprojektowanego dla Strefy I (budynek hotelowy), h) podłączenie do projektowanego systemu SMS nowego systemu monitoringu zaprojektowanego dla Strefy II (budynek teren przyległy), i) podłączenie do projektowanego systemu SMS nowego systemu monitoringu zaprojektowanego dla Strefy III (budynek biurowo-szkoleniowy), j) podłączenie do projektowanego systemu SMS istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej Schrack Seconet z centralką B5SCU w Strefie I (budynek hotelowy), k) podłączenie do projektowanego systemu SMS projektowanego systemu sygnalizacji pożarowej w Strefie III (budynek biurowo-szkoleniowy), l) podłączenie do projektowanego systemu SMS istniejącego systemu sygnalizacji włamania i napadu w Strefie III (budynek biurowo-szkoleniowy), m) Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania podstawowego (230Vac) zaprojektowanych urządzeń n) Wykonanie okablowania do kamer zewnętrznych, o) Ostateczna integracja wszystkich elementów Stref I, II i III, aby powstał kompletny, jednorodny system monitoringu. UWAGA! Prace należy prowadzić w dni powszednie od godz. 6:00 do godz. 17:00, prace uciążliwe będą wykonywane od godz. 6:00 do godz. 8:00 lub od godz. 15:00 do godz. 17:00 w budynku szkoleniowym oraz od godz. 9:00 do godz. 12:00 w budynku hotelowym. 1.3. 2. Roboty budowlane i instalacyjne będą realizowane w czynnych obiektach. Dla umożliwienia ich funkcjonowania roboty budowlane i instalacyjne będą wykonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz ustaleniami dokonanymi w protokole wprowadzenia do obiektu. Wykonawca sporządzi w uzgodnieniu z Zamawiającym projekt organizacji robót i przekaże go Zamawiającemu nie później niż w terminie wprowadzenia na teren budowy. 2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: projekty wykonawcze, projekty budowlane, przedmiary i STWiOR dla każdej Strefy, stanowiące odpowiednio Załącznik nr 4a, Załącznik nr 4b, Załącznik 4c oraz Załącznik nr 4d do SIWZ. 2.2. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ (Załącznik nr 3). 4. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, t.j.) Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub jego podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres robót budowlanych i elektrycznych, z wyłączeniem prac polegających na sporządzeniu dokumentacji powykonawczej. Wymóg nie dotyczy osób wykonujących wolne zawody, w tym kierowników robót. 5. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu planowanych robót, przed złożeniem oferty. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Dariuszem Zielińskim, tel. (71) 37 10 391. 6. Wszystkie terminy wskazane w SIWZ należy obliczać zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (05 czerwca 2019 r., godzina 12:00) w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP Oddział we Wrocławiu , nr rachunku 21 1010 1674 0035 3513 9120 0000 z dopiskiem „wadium – numer sprawy: OS-AAD.213.39.2019”. b) w formach niepieniężnych: 1) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako poręczeniach pieniężnych; 2) poręczeniach bankowych; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądza, Wykonawca winien dołączyć do oferty kopię dokumentu, zgodnie z opisem w pkt. 3.2 i 3.3 rozdziału V SIWZ, oraz oryginał dokumentu w obwolucie foliowej, nie numerowany i nie parafowany. 4. Wszelkie czynności związane z wadium Zamawiający będzie wykonywał zgodnie z przepisami art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto oferta musi zawierać: 1. Wypełniony „Formularz ofertowy” – zgodnie z załączonym wzorem, 2. Wypełniony „Formularz asortymentowo-cenowy” – zgodnie z załączonym wzorem. Zaleca się, by oferta zawierała również potwierdzenie wniesienia wadium, zgodnie ze wskazaniami rozdziału VIII SIWZ. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje analogiczne do treści art. 86 ust. 5 Pzp. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści wzór oświadczenia (Załącznik nr 9) na stronie internetowej wraz z informacją, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. Oświadczenie Wykonawca składa w oryginale. W przypadku niezłożenia oświadczenia Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia analogicznie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach