Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu

Gmina Moryń ogłasza przetarg

 • Adres: 74-503 Moryń, Plac Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 667 950 , fax. 914 667 957
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Moryń
  Plac Wolności 1
  74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 667 950, fax. 914 667 957
  REGON: 81168486400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.moryn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu” w tym: • wykonanie nowych nawierzchni na placu targowym • przebudowa podjazdu na działkę 63/2 • budowa toalety • budowa przyłączy instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej i instalacji energetycznej • wykonanie odwodnienia terenu i osadzenie zbiornika na deszczówkę • ustawienie domków handlowych w liczbie 8 szt. • wykonanie oświetlenia placu • wykonanie nowych terenów zielonych wraz z obsianiem trawą i osadzeniem treliaży.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45213142-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: a)Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert. b)Wadium może być wniesione w: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). c)Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Chojnie O/Moryń nr rachunku 91 9370 1046 0300 0648 2003 0003, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ISR.271.2.2019”. d)Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). e)Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być dołączone do oferty w oryginale. f)Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. g)Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. h)Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach