Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowego ogumienia letniego dla służbowego sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 70-515 Szczecin, Małopolska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 8211479, , fax. 91 8211477
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  Małopolska 47
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 8211479, , fax. 91 8211477
  REGON: 81090304000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy fabrycznie nowego ogumienia letniego dla służbowego sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowego ogumienia letniego dla służbowego sprzętu transportowego wraz z wyładunkiem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, według wykazu asortymentowo-cenowego zamawianego zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego przez okres obowiązywania umowy lub do wykorzystania jej wartości. 2. Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się sukcesywnie (w zależności od potrzeb Zamawiającego), transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do magazynów Zamawiającego mieszczących się przy: a) Stacji Obsługi Samochodów Nr 1, ul. Wernyhory 5, Szczecin, b) Stacja Obsługi Samochodów Nr 2, ul. Krakusa i Wandy 11, 75-078 Koszalin. 3. Dostarczony asortyment opon letnich musi: • być fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony - do obrotu oraz gatunku I-go, nie starszy niż 18 miesięcy od daty jego produkcji do momentu każdej dostawy lub wymiany, • nie dopuszcza się asortymentu po regeneracji - bieżnikowaniu, dostarczane ogumienie musi obejmować taki sam typ bieżnika wymienionego w załączniku asortymentowo-cenowym w celu ekonomicznej gospodarki ogumieniem, • posiadać oznaczenia europejskiej homologacji E.C.E., • posiadać etykiety w formie naklejek umieszczonych na bieżniku zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1222/2009 (z późn. zm.) • być dopuszczony do stosowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz. U. 2003 nr 32, poz. 262 (z późn zm.) • nadawać się do przechowywania zgodnie z polska normą PN-C94 300-7:1997/ ogumienie -pakowanie, przechowywanie i transport/. • być dopuszczony do stosowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.). Wykonawca na żądanie Zamawiającego okaże deklarację zgodności, potwierdzającą spełnienie tego warunku, • spełniać wszystkie wymagania techniczne zgodne z polskimi normami i przepisami Unii Europejskiej. 4. Dostarczony asortyment musi spełniać parametry określone w formularzu asortymentowo-cenowym w zakresie odpowiednio: • rozmiaru określonego w kolumnie D- Zamawiający nie dopuszcza zamienników rozmiarowych, • indeksu nośności – nie niższy niż określony w kolumnie E, • indeksu prędkości – nie niższy niż określony w kolumnie F, • współczynnika oporów toczenia – nie niższy niż określony w kolumnie G, • współczynnika przyczepności na mokrej nawierzchni- nie niższy niż określony w kolumnie H, • poziomu hałasu zewnętrznego- nie wyższy niż określony w kolumnie I. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania – w okresie obowiązywania umowy – asortymentu o niezmiennej rzeźbie bieżnika, odpowiednio do rozmiaru określonego w załączniku asortymentowo-cenowym. Ponadto: • w przypadku pojazdów dostawczych opony muszą być wzmocnione i oznaczone literą „C”. 6. Dostarczony asortyment musi posiadać świadectwo homologacji, odpowiednio do typu opony wydane zgodnie z : • regulaminem nr 30.02 EKG ONZ (z późn. zm.)- ogumienie do pojazdów osobowych, • regulamin nr 54.00 EKG ONZ (z późn. zm.)- ogumienie do pojazdów ciężarowych i przyczep, • regulamin nr 117.00 EKG ONZ (z późn. zm.) - homologacja ogumienia w odniesieniu do emisji hałasu toczenia i przyczepności na mokrych nawierzchniach lub oporu toczenia. 7. Zamawiający wymaga zaoferowania opon występujących na rynkach europejskich dobrej jakości z grup producentów Bridgestone, Goodyear, Continental, Michelin, Pirelli, Hankook, Dunlop, Fulda, Kleber (z wyłączeniem opon do motocykli i do przyczep) - powyższe podyktowane jest koniecznością montażu opon w policyjnych pojazdach służbowych w wersjach oznakowanych i nieoznakowanych, które ze względu na specyfikę wykonywanych zadań policyjnych muszą zapewniać bezpieczne warunki eksploatacji pojazdów służbowych oraz bezpieczeństwo kierującym tymi pojazdami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34251100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga żadnych dokumentów w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. ETAP ZŁOŻENIA OFERTY: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy - aktualne na dzień składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) siwz; 1.1. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawcy należy w oświadczeniu zawrzeć informację o tych podmiotach w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) siwz. 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - aktualne na dzień składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów, należy w oświadczeniu zawrzeć informację o tych podmiotach w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z zastrzeżeniem zapisów rozdziału V ust. 1 pkt 2 ppkt 3) siwz; 3. zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1 do siwz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych 4. wypełniony i podpisany oryginał formularza oferty cenowej wraz z wymaganymi oświadczeniami według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz; 5. wypełniony i podpisany formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 5 do siwz, 6. pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii do reprezentowania wykonawcy (wykonawców) lub inne dokumenty niezbędne do wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m. in. umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz dokumenty, o których mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale X odpowiednio ust. 9 lub ust.11 siwz. B. ETAP PO OTWARCIU OFERT: Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną