Przetargi.pl
Naprawa chodników z kostki betonowej w kompleksie Oleszno

16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno ogłasza przetarg

 • Adres: 78-513 Oleszno, ul. Główna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261474572 , fax. 261474571
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno
  ul. Główna 1
  78-513 Oleszno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261474572, fax. 261474571
  REGON: 32099164900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa-16 WOG Drawsko Pomorskie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa chodników z kostki betonowej w kompleksie Oleszno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty naprawcze chodników z betonowych kostek brukowych w kompleksie Oleszno przy ul. Głównej 1 w Olesznie i polegać będą na: 1)Nacięciu piłą nawierzchni betonowej na głębokość 20 cm. 2)Rozebraniu wjazdów z betonu niezbrojonego gr. 20 cm. 3)Rozebraniu nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych gr. 5 i 7 cm. 4)Rozebraniu podsypki gr. 10 cm. 5)Rozebraniu krawężników i obrzeży betonowych. 6)Wykorytowaniu i zagęszczeniu podłoża. 7)Obsadzeniu krawężników i obrzeży betonowych. 8)Wykonaniu warstwy odsączającej gr. 10 cm. 9)Wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm. 10) Wykonaniu chodnika z betonowych kostek brukowych gr. 6 cm typu STAROBRUK w kolorowych. 11)Wykonaniu wjazdów na posesje z betonowych kostek brukowych gr. 8 cm typu STAROBRUK w kolorze grafitowym (alternatywnie w kolorze brązowym). 12)Wywiezieniu gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 10km łącznie z kosztami składowania na wysypisku. 13)Wywiezieniu ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: - Załączniku nr 1 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; - Załączniku nr 2 – przedmiar;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233253-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na przedmiot zamówienia w wysokości: 9 000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359). 3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej treści winno wynikać bezwarunkowe, (na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 5 należy dołączyć do oferty w formie oryginału. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 54 1010 1599 0195 7813 9120 2000. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Kwota wadium wnoszonego w formie pieniężnej winna znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu złożenia oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach