Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem.

Gmina Lniano ogłasza przetarg

 • Adres: 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3323002 , fax. 052 3323002
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lniano
  ul. Wyzwolenia 7 7
  86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3323002, fax. 052 3323002
  REGON: 09235102100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: - rozbudowę świetlicy wiejskiej, - dobudowę kotłowni olejowej, - prace termomodernizacyjne, - dojścia i dojazdy, - wymianę częściową stolarki okiennej, - wymianę stolarki drzwiowej, - wymianę ogrzewania na olejowe wraz z instalacją sieci c.o., - wymianę instalacji wewnętrznej elektrycznej wraz z rozdzielnią, - wymianę rur spustowych i rynien, - wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, - wymianę posadzek, itp., - przebudowę wc wraz z instalacją wod. - kan., - zmianę pokrycia dachowego z papy asfaltowej. Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, wydana decyzja administracyjna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452626904
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach