Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. Ciągłówka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2068066 w. 22 , fax. 182 068 141
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
  ul. Ciągłówka 9
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 018 2068066 w. 22, fax. 182 068 141
  REGON: 29544900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rehabilitacja.zakopane.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem poprzez rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2., tj: 1.1. wykonanie robót dot. budynku: 1) całkowita rozbiórka piwnic ze względu na zły stan techniczny ścian i brak fundamentowania oraz budowa nowych piwnic (przyziemia) z uwzględnieniem nowego programu funkcjonalnego i obowiązujących przepisów prawa oraz obiektu; 2) całkowita rozbiórka drewnianego stropu nad piwnicą i wykonanie stropu żelbetowego stanowiącego odpowiednią przegrodę ppoż od kondygnacji parteru; 3) całkowita rozbiórka ganku od strony południowej ze względu na zły stan techniczny raz budowa nowego powiększonego z zachowaniem jego historycznego charakteru; 4) przebudowa ścian wewnętrznych w związku z nowym układem funkcjonalnym kondygnacji parteru i poddasza; 5) renowacja ist. schodów drewnianych; 6) wymiana wszystkich okładzin ściennych (zewn. i wewn.) na kondygnacji parteru i poddasza wraz z odpowiednim ociepleniem ścian zewnętrznych budynku (bez okładziny zewnętrznej kamiennej); 7) czyszczenie ścian drewnianych z płazów i odpowiednia impregnacja; 8) całkowita wymiana warstw posadzek i podłóg z zachowanie istniejącej konstrukcji stropów nad parterem i poddaszem; 9) wymiana warstw w skosach dachowych i nowe okładziny; 10) całkowita wymiana stolarki w budynku na nową drewnianą z odtworzeniem ist. historycznego charakteru obecnej stolarki; 11) budowa nowego podestu przed wejściem głównym do budynku, pochylni dla niepełnosprawnych oraz schodów terenowych; 12) wymiana wszystkich rynien, rur spustowych, ofasowań blacharskich oraz renowacja ist. pokrycia dachowego wraz z zabezpieczeniem ist. więźby dachowej; 13) wymiana wszystkich instalacji w budynku, pionów wentylacyjnych oraz montaż instalacji ppoż;. 1.2. wykonanie dokumentacji powykonawczej tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, w tym operatu geodezyjnego powykonawczego. W zakres robót budowlanych wchodzi: 3.1. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe. W ramach rozbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku „Dyrektorówki” z przystosowaniem pomieszczeń przyziemia i parteru dla osób niepełnosprawnych, zostały zaprojektowane roboty rozbiórkowe: - rozebrać i wyburzyć wszystkie elementy ganku w kolejności: zdemontować pokrycie dachowe wraz z rynnami i rurami spustowymi, schody zewnętrzne, rozebrać więźbę dachową, ściany zewn. i warstwy podłogowe, rozebrać kamienne ściany piwnic; - zdemontować wszystkie elementy budynku (oprócz pokrycia) do gołej konstrukcji, całą stolarkę zewn. i wewn. w budynku; - skuć wszystkie tynki (w łazienkach wraz z okładzinami) wewnętrzne ścian i skosów dachowych; - rozebrać zaznaczone na rys. kondygnacji ściany wewnętrzne; - zdemontować wszystkie okładziny deskowe ścian i z supremy wewnątrz i na zewnątrz budynku, także całych szczytów dachowych; wyczyścić z trocin; - rozebrać wszystkie piony dymowe w całości; - zdemontować wszystkie warstwy podłogowe na wszystkich kondygnacjach; - usunąć z pomiędzy płazów stare uszczelnienie wiórami; - zdemontować w całości strop nad piwnicą; - podnieść w całości drewnianą konstrukcję budynku wraz z dachem na odpowiednich podnośnikach na odpowiednią wysokość i zabezpieczyć przed jakimikolwiek przesunięciami; - wyburzyć całą kondygnację piwnic łącznie ze schodami zewn. do kotłowni i przed głównym wejściem oraz posadzkami; 3.2. Roboty ogólno-budowlane. szczegółowe założenia zawarto w części konstrukcyjnej projektu. a) Ławy fundamentowe pod ściany nośne - żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe lub z pustaków szalunkowych szer. 24 cm i stopy pod słupy żelbetowe, schody w posadzce na gruncie (dotyczy zejścia do pom. rehabilitacji) betonowe na ławie żelbetowej, Główna konstrukcja nośna ścian piwnic – słupy żelbetowe o przekrojach 24x24; b) Ściany zewnętrzne piwnic: murowane w układzie mieszanym ze szkieletem żelbetowym z pustaków z betonu komórkowego o 0,095 W/(m2K) lub innych pustaków o porównywalnych parametrach gr. 24cm ocieplone płytami styropianu na piór-wpust gr.6cm o 0,031 W/(m2K), - (okładzina kamienna do wykonania w następnym etapie), c) Ściany wewnętrzne piwnic: 1) ściany nośne z pustaków z betonu komórkowego gr. 24cm, lub innych pustaków o porównywalnych parametrach, pióro-wpust na cieńką spoinę poziomą, z uchwytami montażowymi; 2) ściany działowe bloczki z betonu komórkowego odmiany PP3/0,5, bloczki o grubości 115 mm i wysokości 399 mm lub innych pustaków o porównywalnych parametrach 3) nadproża w otworach drzwiowych - w ścianach nośnych – żelbetowe lub typu L, - w ścianach gr. 12.0cm – belki nadprożowe danego systemu; d) Strop nad piwnicą: płyty żelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro gr.12cm; stal A-III, beton B25 Nadproża i podciągi wylewane łącznie ze stropami i wieńcami. e) Ściany zewnętrzne i wewnętrzne parteru: – ist. drewniane z płazów gr.16cm i 10cm; należy wyczyścić poprzez piaskowanie; na grubości stropu nad piwnicą belki płazowe usunąć oraz wykonać nowe belki podwalinowe o tych samych szerokościach i zakotwione w wieńcach płyty żelbetowej nad piwnicą, przestrzenie pomiędzy belkami uszczelnić tradycyjnie poprze mszenie struganymi wiórami z drewna świerkowego, jako warkocze na wzór istniejących; – piony wentylacyjne – pustaki betonowe systemowe na zaprawie montażowej 3- kanałowe nie wymagające obmurowania i posiadające atest PZH, - od poziomu parteru wymurować na płycie żelbetowej nad piwnicą do wys. 40cm ponad kalenicę dachu; przy przejściach przez stropy i dach ustabilizować kotwami stalowymi mocowanymi do elementów konstrukcyjnych, dylatacje wokół pionów wykonać z wełny mineralnej, nad stropem poddasza zamontować płyty wspornikowe do obmurowania pionów cegłą klinkierową, na poddaszu zamontować drzwiczki rewizyjne, kratki wentylacyjne wywiewne zamontować nad kalenicą dachu, piony przekryć płytami betonowymi ze spadkami i wykonać obróbki blacharskie. f) Ściany zewnętrzne i wewnętrzne poddasza – ist. drewniane szkieletowe, uszkodzone elementy konstrukcji wymienić. g) Strop nad parterem – ist. drewniany belkowy o wymiarach belek 24x20 cm, uszkodzone elementy konstrukcji wymienić; wyrównać poziomy belek do jednej górnej płaszczyzny; h) Schody: z piwnicy na parter – proj. żelbetowe płytowe zabiegowe o zbrojeniu podłużnym pomiędzy fundamentem a ścianą nośną i stropami, zbrojenie rozdzielcze w poprzek zbrojenia nośnego, - z parteru na poddasze – ist. drewniane policzkowe do renowacji, uszkodzone elementy konstrukcji wymienić; ze względu na dostosowanie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych należy zmodyfikować konstrukcję nośną – zastąpić słup podpierający górny bieg konstrukcją wsporczą, wg zaleceń i rysunków konstrukcyjnych; i) Balkony na poddaszu – ist. drewniane do renowacji, uszkodzone elementy konstrukcji oraz wszystkie deskowania wymienić, wymieniane elementy balkonu mają być z analogicznego materiału, zachować takie same wymiary i zdobnictwo, podnieść wys. balustrady do 1,10m dokładając nad ist. balustradą dodatkową belkę o parametrach takich, jak istniejąca górna belka balustrady; j) Dach nad parterem w części ganku jednospadowy – o konstrukcji krokwiowopłatwiowo- kleszczowej, wymiary elementów konstrukcji dachu podane na rzucie więźby w części konstrukcyjnej, dach ocieplony wełną mineralną min. gr.18cm. Więźbę należy wykonać zgodnie z przepisami sztuki ciesielskiej. l) Strop nad poddaszem wraz z główną więźbą dachową – ist. drewniane o konstrukcji krokwiowo-płatwiowo-jętkowej, uszkodzone elementy konstrukcji wymienić; przy nowych pionach wentylacyjnych wyprowadzanych ponad dach dokonać ewentualną przebudowę więźby. k) Pokrycie dachowe – na głównym dachu ist. blacha gładka na rąbek stojący, na projektowanym ganku nowa blacha gładka na rąbek stojący, uszkodzone elementy pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich wymienić; nad wejściem do pomieszczeń rehabilitacyjnych w przyziemi daszek szklany łukowy ze szkła bezpiecznego, zgodnie z rysunkami technicznymi. 3.3. Roboty w ramach zagospodarowania terenu. – do planowanej inwestycji należy wykonać ciąg komunikacyjny pieszy, w tym pochylnie dla osób niepełnosprawnych i podest – z kostki betonowej gr.6cm; – elementy małej architektury: 1) murki terenowe – betonowo-kamienne z kamienia naturalnego jako murki suche kwiatowe z kamienia łamanego układanego bez zaprawy; 2) krawężniki chodnikowe wraz opaskami żwirowymi wzdłuż ścian budynku; Uwaga: Koszty zużycia mediów w okresie realizacji zamówienia ponosić będzie Wykonawca na zasadach zawartych w projekcie umowy. Do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie: 1. Oznakowanie i urządzenie placu budowy. 2. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu ze względu na roboty na wysokościach. 3. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań. 4. Dokonania uzgodnień uzyskania wszelkich protokołów, atestów, opinii niezbędnych do wykonania całości przedmiotu zamówienia i poniesienia opłat z tym związanych. 5. W przypadku zniszczeń urządzeń lub ich części w toku realizacji – naprawienie szkody lub doprowadzenie do stanu pierwotnego na własny koszt. 6. Opracowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji odbiorczej. 7. W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający zaleca: a) dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej terenu realizacji terenu realizacji przedmiotu konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 8. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz informuje, że budynek jest wpisany do rejestru Zabytów. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1, do niniejszej specyfikacji obejmujący: przedmiar robót zał. 1 cz. A, cz. B, cz. C, kosztorys ślepy zał 1a cz. A, cz. B, cz. C, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zał 2 cz. A, cz. B, cz. C, projekt wykonawczy zadania. 10. Ze względu na prace wykonywane na terenie czynnego budynku szpitala Wykonawca musi wykonać przed przystąpieniem do robót budowlanych plan organizacji placu budowy i uzyskać akcpetację Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace w tym na zamontowane urządzenia i wyposażenie. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy. 12. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w siwz, w szczególności w załączniku nr 1, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych, Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji gdy Wykonawca zamierza zastosować równoważne materiały, produkty, urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały zawarte w dokumentacji oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów zaproponowanych w ofercie) wraz z załączeniem charakterystyk oraz dokumentów potwierdzających równoważność zaproponowanych materiałów. 13. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy przede wszystkim pracowników ogólnobudowlanych, wykonujących prace na placu budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Tym samym Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę minimum: 3 pracowników ogólnobudowlanych, na warunkach określonych powyżej. 14. W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wykaz pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać oraz informacjami dotyczącymi zawartych z nimi umów o pracę. 15. Zamówienie jest dofinansowane: - z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby szpitala z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych” - środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w ramach zadania pt. „Dofinansowanie robót budowlanych w Rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, dotyczące obiektów służących Rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 2.1. pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium przetargowe w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w ING Bank Śląski S.A. o/Zakopane 72 1050 1474 1000 0022 1051 3558. Wadium winno znajdować się na koncie zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj. 28.06.2019 r. godz. 11.30. Wskazanym jest kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji dołączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału, najpóźniej w terminie składania ofert tj. 5. 28.06.2019 r. godz. 11.30 w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie 4 piętro UWAGA! Nie wolno oryginałów tych dokumentów wkładać do oferty. Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnych uznaje się za wniesione prawidłowo. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.5, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 , oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 12.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 12.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 12.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 13.1. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika; 13.2. wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji (wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do specyfikacji);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach